Guvernul decontează salariul minim pe economie pentru ucenici și stagiari


Guvernul a decis, printr-un proiect de lege adoptat în penulti­ma zi a lunii martie, să suporte, practic, salariul minim pe econo­mie pentru ucenicii și stagiarii care sunt încadrați de către angajatorii ce desfășoară activitatea pe terito­riul României. Astfel, angajatorul care încheie un contract de uce­nicie beneficiază, la cerere, pe peri­oada derulării acestuia (între unul și trei ani), de o sumă în cuan­tum de 1125 lei/lună (net), echiva­lentul în lei a 250 euro/lună, din bugetul asigu­rărilor pentru șomaj.
Finanțarea poate fi făcută din fonduri europene structurale și de investiții – asistența financiară nerambursabilă acordată Ro­mâ­niei, conform legii și cu respec­tarea con­dițiilor finanțatorului, și din fonduri publice naționale. Contractele de ucenicie aflate în derulare la data intrării în vigoare a legii, își produc efectele până la expirarea perioadei pentru care au fost încheiate potrivit legislației în vigoare la data încheierii lor.
Totodată, Guvernul a decis să acorde angajatorilor câte 1350 de lei/lună (net), adică echivalentul a 300 euro/lună, pentru a stimula înche­ierea contracte de stagiu cu absolvenți de învățământ superior. Suma se acordă pe perioada deru­lării contractului de stagiu, din bu­getul asigurărilor pentru șomaj, în limita fondurilor alocate. Măsura va putea fi finanțată din fonduri structurale și de investiții și din fondurile publice naționale apro­bate în bugetul asigurărilor pentru șomaj. Sumele din bugetul asigu­rărilor pentru șomaj destinate fi­nan­țării acestor măsuri vor fi alo­cate în limita bugetului aprobat pe 2017 și a estimărilor pe anii urmă­tori. Accesarea de fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, se va realiza din Programul Operațional Capital Uman. Măsurile ajută angajatorii, cărora le este suportat, astfel, sala­riul minim pe economie pentru ucenicii și stagiarii pe care îi angajează.
Pe de altă parte, aceștia vor primi, la finalizarea uceniciei sau a stagiului, certificate doveditoare și vor deveni, astfel, forță de muncă deja calificată. Măsurile sunt me­nite să ducă și la scăderea șoma­jului, dat fiind faptul că ucenicii și stagiarii vor putea fi păstrați de către angajatorul care i-a calificat sau – în caz contrar – își vor putea căuta loc de muncă aferent califi­cării obținute.
Proiectul de Lege pentru modi­ficarea și completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia și a Legii nr.335/2013 privind efectuarea sta­giului pentru absolvenții de învă­ță­mânt superior va fi transmis Parla­mentului, spre adoptare.