Grindina are un dușman de moarte


Autoritatea de Combatere a Grindinei  se înființează prin pre­luarea activității și a personalului Direcției Generale Sistemul Na­țional Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor din cadrul Minis­terului Agriculturii, care se des­ființează. Autoritatea va avea în subordine structuri la nivel re­gional și zonal: Centre Zonale de Coordonare, unități de com­ba­tere a căderilor de grindină, uni­tăți de creștere a precipitațiilor, grupuri de combatere indepen­den­te. Se va ocupa de mana­ge­mentul activităților de intervenții active în atmosferă și va asigura implementarea Programului de realizare a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor (SNACP). Activita­tea de intervenții active în at­mos­feră se realizează prin im­ple­mentarea și exploatarea ope­rațională și de cercetare a Siste­mului pentru:  prevenirea, dimi­nua­rea și eliminarea pagubelor produse de fenomenele meteo­ro­logice periculoase; asigurarea necesarului de apă pentru agri­cultură, complementar irigațiilor și cu creșterea rezervelor de apă pentru nevoile economiei și populației; creșterea protecției unor activități economice, a in­frastructurii și comunităților din zonele de intervenție, față de acțiunea fenomenelor meteo periculoase: grindină, secetă, ceață densă, chiciura, tornade locale etc; asigurarea com­po­nen­tei de securitate internă, pri­vind obiectivele stabilite pentru protecția populației și a eco­no­miei față de fenomenele meteo periculoase; asigurarea nevoilor de cercetare în domeniu, inclu­siv ca urmare a participării la pro­iecte internaționale specifice și integrarea României în pro­gra­mele de dezvoltare regio­nale, europene și internaționale.

Posting....