E oficial! Consiliul Județean trece la aprobarea planului de restructurare și reorganizare a RAJDP


• după ce-au preluat conducerea ADI APA, liberalii impun schimbări radicale de la statutul asociației până la cotizație

Aleșii județului se reîntâlnesc, mâine dimineață, pentru o ședință-maraton cu aproape 40 de puncte pe ordinea de zi: Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 17 februarie 2015, Informare cu privire la activitatea desfășurată de Vicepreședintele cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, de la ultima ședință ordinară și până în prezent, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, a Bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului de Asistenta Medico – Socială Lădești – activitatea de sănătate, a Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, precum și suplimentarea numărului de posturi finanțate pentru personalul neclerical, angajat în unitățile de cult ortodox din județul Vâlcea, pe anul 2015; Proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.14 din 30 ianuarie 2015, Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 28 din 30 ianuarie 2015, referitoare la aprobarea plății unor contribuții /cotizații ale Consiliului Județean Vâlcea, pentru anul 2015; Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății “Parc Ind Valcea S. A”, pe anul 2015; Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor locale și tarifelor ce se vor aplica în anul 2015; Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în baza cărora se evaluează în lei, arenda, exprimată în natură, pentru anul 2015; Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu la masa verde obținută de pe pajiște, pentru anul 2015; Proiect de hotărâre privind actualizarea taxei de multiplicare pentru o pagina A4, respectiv A3, încasată de Biblioteca Județeană “Antim Ivireanul” Vâlcea, pentru anul 2015; Proiect de hotărâre privind actualizarea taxei pentru eliberarea la cerere, a unor extrase sau copii de pe documentele create sau deținute de Consiliul Județean Vâlcea, cu excepția adeverințelor privind vechimea în muncă, pentru anul 2015;. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor de bază lunare pentru închirierea spațiilor care aparțin domeniului public sau privat al județului, în anul 2015; Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru servicii prestate către utilizatori, încasate de Biblioteca Județeană “Antim Ivireanul” Vâlcea, pentru anul 2015; Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de restructurare și reorganizare al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea; Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea; Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri si Poduri Vâlcea, pe anul 2015; Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza “studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul de investiții “Refacere platformă drum și podețe pe DJ 654 Valea Cheii – Cheia – Mănăstirea Iezer- Schitul Pahomie, km 6 + 000 – 16 + 681”; Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului “Reabilitare și modernizare DJ 651 Păușești Măglași – Stoenești, km. 2+700 -7+700, comunele Păușești Măglași și Stoenești, județul Vâlcea” ce se implementează prin Programul național de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013; Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului “Refacere platforma drum și ziduri de sprijin pe DJ 703N Berislăvești-Dingești-Releu Cozia, km. 0 + 100 – 1 + 500” ce se implementează prin Programul național de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013; Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului “Consolidare și refacere DJ 648 Ionești – Olanu – limită Județul Olt, km 8 + 900 – 9 + 470” ce se implementează prin Programul național de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013; Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 103 din 21 decembrie1999 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare; Proiect de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al Județului Vâlcea, concesionate Societății Comerciale CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea; Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public Județean de Pază Vâlcea a unor spații situate în imobilul “Centrul Militar Județean” din municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Maior V. Popescu nr.8, care aparține domeniului public al județului Vâlcea; Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.106 din 23 iunie 2005, privind darea în administrarea Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, a unor spații situate la parterul imobilului din municipiul Râmnicu Vâlcea, str. George Enescu nr. 29, care aparține domeniului public al județului Vâlcea; Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea; Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.7 din 29 ianuarie 2014; Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul “Râmnicu Vâlcea – S.C. VOX PROFILE S.R.L. MIHĂEȘTI”, operatorului de transport rutier, S.C. Antares Transport S.A; Proiect de hotărâre privind drepturile de care beneficiază: copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție socială într-un serviciu public de tip rezidențial; mamele protejate în centrele maternale; în internatele școlare, copiii/ elevii/ tinerii cu cerințe speciale din învățământul special și special integrat, care nu se află în sistemul de protecție socială; Proiect de hotărâre privind eliberarea, la cerere, din funcția publică de conducere de director executiv adjunct economic din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, a Mariei Iuga; Proiect de hotărâre privind aprobarea unor componențe ale documen­tației de atribuire întocmite pentru contractul Proiectarea și construirea Centrului de management al deșeurilor Roești din cadrul proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”; Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA VALCEA”, să semneze Actul adițional pentru modificarea și completarea Statutului Asociației; Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA VALCEA” să aprobe primirea de noi membri și să semneze Actele adiționale pentru modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației; Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală să aprobe cotizația anuală la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “APA Vâlcea”; Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Interco­munitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea și mandatarea reprezentan­tului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației să aprobe și să semneze Actul Adițional nr.1 la Statutul Asociației; Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezen­tantului județului Vâlcea în Adunarea Generală să aprobe cotizația anuală la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea; Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vâlcea, în Consiliul de administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie “Constantin Anastasatu” Mihăești; Proiect de hotărâre privind reorgani­zarea Comisiei Județene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Vâlcea; Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea;. Diverse.