După ședința Consiliului Local, APAVIL are și AGA și Consiliu de Administrație


Asociația Generală a Acționarilor a fost convocată, luni, 22 iulie, pentru data de 24 iulie, fără consultarea acționarilor majoritari și cu o ordine de zi, incompletă. Respectiv, doar numirea unui nou Consiliu de Administrație. Întâlnirea s-a desfășurat cu o zi înaintea ședinței de Consiliu Local Municipal Râmnicu – Vâlcea, care, la punctul 10 de pe ordinea de zi, avea înscrisă mandatarea reprezentantului Con­­si­liu­lui Local în AGA, la APAVIL, pentru a aproba descărcarea de gestiune a adminis­tra­torilor so­cie­­tății pentru exercițiul financiar al anului 2012. Grație eforturilor repre­zentanților majorității acționarilor, AGA s-a întrunit, ieri, ocazie cu care s-a luat hotărârea următoare, totodată, făcându-se și unele constatări:

1. Membrilor AGA li s-a comunicat hotă­rârea 176 a Consiliului Local Râmnicu-Vâlcea prin care domnul Gheorghe Ioniță îl înlocuiește pe domnul Eduard Vârlan în calitatea de reprezentant al municipiului Râmnicu – Vâlcea în AGA Apavil. De asemenea, s-a hotărât transmiterea tuturor documentelor aferente la Registrul Comerțului în vederea înregistrării mențiunilor și documentelor necesare pentru reîntregirea AGA.

2. Urmare a prezentării de către preșe­dintele Cristian Jianu a certificatului de înregis­trare a mențiunilor, eliberat de către Registrul Comerțului, la 19 iulie 2013, s-a constatat că societatea APAVIL are un consiliu de admi­nistrație, validat și înregistrat așa cum a fost el ales prin hotărârea AGA nr.6 din 24 mai 2013, hotărâre ce urmează a fi publicată în Monitorul Oficial (Partea a IV-a).

Prin aceasta, hotărârea Consiliului Local, nr. 151/5 iunie 2013, privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație APAVIL este deja în proporție de 67% implementată/apli­cată, întrucât doi dintre cei trei reprezentanți propuși se regăsesc în CA ales prin hotărârea AGA nr. 6.

Acum, rămâne de stabilit calea cea mai rapidă pentru nominalizarea acelui de al III-lea reprezentant, prin revocare unui membru din actualul Consiliu, sau prin anularea în între­gime a hotărârii nr. 6.

Mai mult, nu se poate numi un nou Consiliu de Administrație, fără ca mai întâi să fie revocat vechiul consiliu. S-a propus și aprobat discu­tarea la ordinea de zi a acestui punct. În urma discuțiilor asupra ordinei de zi, a rezultat că mandatul reprezentantului Consiliului Local Gheor­­ghe Io­niță, este doar pentru nominali­zarea a trei reprezentanți în CA (dintre care doi deja există) nu și pentru revocarea celor numiți prin hotărârea nr. 56/24 mai 2013.

Pentru a-și exercita toate drepturile de repre­zentant al Consiliului Local în AGA la APAVIL și mai ales acelea, care conform actului constitu­tiv al societății, necesită un mandat special din partea CL, noul repre­zen­tant, consilierul Gheorghe Ioniță, are nevoie de un contract de mandat întocmai ca repre­zentantul Consiliului Județean, ing. Gheorghe Păsat.

De remarcat că și predecesorul său, actualul viceprimar Eduard Vârlan, a fost împu­ternicit să reprezinte interesele municipiului la AGA APAVIL, tot în baza unui contract de mandat, al cărui conținut a fost aprobat prin hotărârea nr 89/28 martie 2013.

„Nu înțeleg de ce mie nu mi se dă un astfel de contract de mandat, care ar fi acoperitor în luarea unor hotărâri rapide pentru orice situație neprevăzută apărută și care trebuie rezolvată de urgență. Am solicitat și în scris consiliului local încheierea unui astfel de contract de mandat. Vreau să pornim la drum numai cu hotărâri clare și legale pentru a evita situațiile neplăcute de până acum”, ne-a declarat telefonic Gheorghe Ioniță fostul viceprimar al Râmnicului.

Dintr-un material prezentat de către vicepreședintele Consiliului Ju­de­țean, Dumitru Persu, în cadrul ședinței de Consiliu Local de ieri, rezultă că: „Cu toate acestea, după ce, domnul Gheorghe Ioniță a lipsit nejusti­ficat la două convocări ale Adunării Generale a Acțio­narilor la S.C. Apavil S.A, la a treia ședință din data de 24 iulie, acesta a refuzat să pună în executare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 176 din 27 iunie”. Din documentul prezentat de către pre­șe­dintele Consi­liului Județean mai reiese faptul că: „Contractul de mandat regle­men­tează în mod expres care hotărâri se pot adopta în baza unui mandat special și care dintre acestea, în baza unui mandat general. În situația de față, domnul Gheorghe Ioniță avea mandat special stabilit prin act administrativ, astfel încât nu avea nevoie de un contract de mandat”. Vicepreședintele Persu spune: „Ter­gi­ver­sarea nejustificată datorată refuzului reprezentantului Consiliului Local în AGA la SC Apavil SA, domnul Ioniță, de a pune în execu­tarea Hotărârea Consiliului Local al Munici­piului Râmnicu Vâlcea, nr. 176 din 27 iunie, are consecințe deose­bit de grave și duce la neîn­deplinirea de către S.C. Apavil S.A a condițiilor prevăzute pentru prima tragere din contractul de credit, încheiat cu BERD, în sumă totală de 13.701.000 euro (stabilită a se efectua în luna septembrie). În acest sens s-a pronunțat chiar BERD, la data de 16 iulie, care a comunicat către S.C Apavil S.A că trebuie să țină încă o dată ședința AGA cu respectarea sugestiilor primite de la Asociația de Dezvolta­re Inter­comunitară «Apa Vâlcea». Mai mult, neacor­darea sumelor necesare cofinanțării Proiec­tu­lui «Extinderea și reabilitarea infrastruc­turii de apă și apă uzată în județul Vâlcea», conduce la pierderea întregului proiect, în sumă de 122.604.391,16 euro”.

Deși nu a fost prezent la ședința Con­siliului Local de ieri, în replică, fostul vicepri­mar, Gheorghe Ioniță, declară telefonic: „A fost o singură convocare statutară, care a îndeplinit condițiile de desfășurare a ședinței AGA. Eu nu am încurcat lucrurile la Apavil de un an de zile și tocmai pentru a debloca situația este necesară luarea unor decizii cu mandat deplin, pentru a nu putea fi atacate ulterior”.

Analizându-se actul constitutiv al APAVIL și ADI Vâlcea, s-a constatat că întocmai ca la nominalizarea membrilor CA, articolul 19.1 litera b, prevede că propunerea privind revoca­rea membrilor Consiliului de Administrație, trebuie sa vină și din partea ADI Vâlcea. S-a mandatat președintele CA să solicite la ADI Vâlcea, înaintarea unei astfel de propuneri.

Prin urmare, revocarea în totalitate a actualului consiliu sau schimbarea doar a unui membru al său, s-a amânat până la o dată ulterioară rezolvării aspectelor menționate și până la alegerea modalității legale și eficiente de realizare a ei.

n Carmen POPA Asociația Generală a Acționarilor a fost convocată, luni, 22 iulie, pentru data de 24 iulie, fără consultarea acționarilor majoritari și cu o ordine de zi, incompletă. Respectiv, doar numirea unui nou Consiliu de Administrație. Întâlnirea s-a desfășurat cu o zi înaintea ședinței de Consiliu Local Municipal Râmnicu – Vâlcea, care, la punctul 10 de pe ordinea de zi, avea înscrisă mandatarea reprezentantului Con­­si­liu­lui Local în AGA, la APAVIL, pentru a aproba descărcarea de gestiune a adminis­tra­torilor so­cie­­tății pentru exercițiul financiar al anului 2012. Grație eforturilor repre­zentanților majorității acționarilor, AGA s-a întrunit, ieri, ocazie cu care s-a luat hotărârea următoare, totodată, făcându-se și unele constatări:

1. Membrilor AGA li s-a comunicat hotă­rârea 176 a Consiliului Local Râmnicu-Vâlcea prin care domnul Gheorghe Ioniță îl înlocuiește pe domnul Eduard Vârlan în calitatea de reprezentant al municipiului Râmnicu – Vâlcea în AGA Apavil. De asemenea, s-a hotărât transmiterea tuturor documentelor aferente la Registrul Comerțului în vederea înregistrării mențiunilor și documentelor necesare pentru reîntregirea AGA.

2. Urmare a prezentării de către preșe­dintele Cristian Jianu a certificatului de înregis­trare a mențiunilor, eliberat de către Registrul Comerțului, la 19 iulie 2013, s-a constatat că societatea APAVIL are un consiliu de admi­nistrație, validat și înregistrat așa cum a fost el ales prin hotărârea AGA nr.6 din 24 mai 2013, hotărâre ce urmează a fi publicată în Monitorul Oficial (Partea a IV-a).

Prin aceasta, hotărârea Consiliului Local, nr. 151/5 iunie 2013, privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație APAVIL este deja în proporție de 67% implementată/apli­cată, întrucât doi dintre cei trei reprezentanți propuși se regăsesc în CA ales prin hotărârea AGA nr. 6.

Acum, rămâne de stabilit calea cea mai rapidă pentru nominalizarea acelui de al III-lea reprezentant, prin revocare unui membru din actualul Consiliu, sau prin anularea în între­gime a hotărârii nr. 6.

Mai mult, nu se poate numi un nou Consiliu de Administrație, fără ca mai întâi să fie revocat vechiul consiliu. S-a propus și aprobat discu­tarea la ordinea de zi a acestui punct. În urma discuțiilor asupra ordinei de zi, a rezultat că mandatul reprezentantului Consiliului Local Gheor­­ghe Io­niță, este doar pentru nominali­zarea a trei reprezentanți în CA (dintre care doi deja există) nu și pentru revocarea celor numiți prin hotărârea nr. 56/24 mai 2013.

Pentru a-și exercita toate drepturile de repre­zentant al Consiliului Local în AGA la APAVIL și mai ales acelea, care conform actului constitu­tiv al societății, necesită un mandat special din partea CL, noul repre­zen­tant, consilierul Gheorghe Ioniță, are nevoie de un contract de mandat întocmai ca repre­zentantul Consiliului Județean, ing. Gheorghe Păsat.

De remarcat că și predecesorul său, actualul viceprimar Eduard Vârlan, a fost împu­ternicit să reprezinte interesele municipiului la AGA APAVIL, tot în baza unui contract de mandat, al cărui conținut a fost aprobat prin hotărârea nr 89/28 martie 2013.

„Nu înțeleg de ce mie nu mi se dă un astfel de contract de mandat, care ar fi acoperitor în luarea unor hotărâri rapide pentru orice situație neprevăzută apărută și care trebuie rezolvată de urgență. Am solicitat și în scris consiliului local încheierea unui astfel de contract de mandat. Vreau să pornim la drum numai cu hotărâri clare și legale pentru a evita situațiile neplăcute de până acum”, ne-a declarat telefonic Gheorghe Ioniță fostul viceprimar al Râmnicului.

Dintr-un material prezentat de către vicepreședintele Consiliului Ju­de­țean, Dumitru Persu, în cadrul ședinței de Consiliu Local de ieri, rezultă că: „Cu toate acestea, după ce, domnul Gheorghe Ioniță a lipsit nejusti­ficat la două convocări ale Adunării Generale a Acțio­narilor la S.C. Apavil S.A, la a treia ședință din data de 24 iulie, acesta a refuzat să pună în executare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 176 din 27 iunie”. Din documentul prezentat de către pre­șe­dintele Consi­liului Județean mai reiese faptul că: „Contractul de mandat regle­men­tează în mod expres care hotărâri se pot adopta în baza unui mandat special și care dintre acestea, în baza unui mandat general. În situația de față, domnul Gheorghe Ioniță avea mandat special stabilit prin act administrativ, astfel încât nu avea nevoie de un contract de mandat”. Vicepreședintele Persu spune: „Ter­gi­ver­sarea nejustificată datorată refuzului reprezentantului Consiliului Local în AGA la SC Apavil SA, domnul Ioniță, de a pune în execu­tarea Hotărârea Consiliului Local al Munici­piului Râmnicu Vâlcea, nr. 176 din 27 iunie, are consecințe deose­bit de grave și duce la neîn­deplinirea de către S.C. Apavil S.A a condițiilor prevăzute pentru prima tragere din contractul de credit, încheiat cu BERD, în sumă totală de 13.701.000 euro (stabilită a se efectua în luna septembrie). În acest sens s-a pronunțat chiar BERD, la data de 16 iulie, care a comunicat către S.C Apavil S.A că trebuie să țină încă o dată ședința AGA cu respectarea sugestiilor primite de la Asociația de Dezvolta­re Inter­comunitară «Apa Vâlcea». Mai mult, neacor­darea sumelor necesare cofinanțării Proiec­tu­lui «Extinderea și reabilitarea infrastruc­turii de apă și apă uzată în județul Vâlcea», conduce la pierderea întregului proiect, în sumă de 122.604.391,16 euro”.

Deși nu a fost prezent la ședința Con­siliului Local de ieri, în replică, fostul vicepri­mar, Gheorghe Ioniță, declară telefonic: „A fost o singură convocare statutară, care a îndeplinit condițiile de desfășurare a ședinței AGA. Eu nu am încurcat lucrurile la Apavil de un an de zile și tocmai pentru a debloca situația este necesară luarea unor decizii cu mandat deplin, pentru a nu putea fi atacate ulterior”.

Analizându-se actul constitutiv al APAVIL și ADI Vâlcea, s-a constatat că întocmai ca la nominalizarea membrilor CA, articolul 19.1 litera b, prevede că propunerea privind revoca­rea membrilor Consiliului de Administrație, trebuie sa vină și din partea ADI Vâlcea. S-a mandatat președintele CA să solicite la ADI Vâlcea, înaintarea unei astfel de propuneri.

Prin urmare, revocarea în totalitate a actualului consiliu sau schimbarea doar a unui membru al său, s-a amânat până la o dată ulterioară rezolvării aspectelor menționate și până la alegerea modalității legale și eficiente de realizare a ei.