Cruce memorială ridicată în cinstea Părintelui Petre I. David în satul natal


La Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Parohia Fome­tești, comuna Slătioara, a avut loc, recent, un eveniment deosebit pen­tru viața comunității: Comemo­ra­rea a 12 ani de la trecerea la cele veș­nice a Părintelui Prof. Arhid. Dr. Pe­tre I. David, fiu de seamă al sa­tului Fometești, al județului Vâlcea și al Bisericii Ortodoxe strămoșești. Evenimentul a debutat prin săvâr­șirea Sfintei Liturghii, urmată de slujba Parastasului, și a continuat prin sfințirea Crucii memoriale închi­nate Părintelui Petre I. David, așe­zată la loc de cinste în fața bisericii din satul său natal. În mijlocul preo­ți­lor și credincioșilor, care s-au adu­nat la un loc în această zi din dra­goste față de Părintele Petre I. Da­vid, a fost prezent și Înaltpreasfin­­țitul Părinte Varsanufie, Arhiepisco­pul Râmnicului. În cuvân­tul rostit cu această ocazie, Înaltpreasfinția Sa a evocat personalitatea deosebită a Părintelui Petre I. David, ctitor al bi­se­ricii din satul natal, care a pre­dicat Evanghelia lui Hristos cu multă înflăcărare, a arătat o râvnă deosebită spre slujirea cât mai deasă a Sfintei Liturghii, a sprijinit pe cât i-a stat în putere multe bise­rici și mănăstiri, atât din țară, cât și de la Locurile Sfinte sau de la Sfân­tul Munte Athos, și a organizat zeci de pelerinaje cu studenții, fără a-i împovăra cu vreo cheltuială. „Părin­tele Petre I. David se arată a fi un vrednic următor al Sfinților Apos­toli și pildă vie pentru noi, cei de azi, în trăirea și propovăduirea, cu timp și fără timp, a Evangheliei lui Hristos”, a zis Înaltpreasfinția Sa. Crucea me­­morială, sculptată în piatră de Vratza, în stil brâncove­nesc, a fost realizată prin purtarea de grijă a Părintelui paroh Rădu­lescu Marian Constantin și a Părin­telui protoiereu Mihai Cârțan, cu osteneala acelora care l-au iubit și nu l-au uitat pe cel care a fost și va rămâne Arhidia­co­nul Petre I. David. Părintele Petre I. David s-a născut la data de 9 martie 1938, în satul Rugetu-Fometești, comuna Slăti­oara, județul Vâlcea, și a trecut la cele veșnice la data de 29 mai 2003, la vârsta de 65 de ani. Este înmormântat în Cimitirul Bellu din Bu­curești. A studiat la Seminarul Teo­logic Ortodox din Curtea de Ar­geş, după care a fost pedagog la Școa­la de cântăreţi din Mănăstirea Co­zia (1957-1958). Și-a continuat stu­­­diile la Institutul Teologic Univer­si­tar din Bucureşti (1958-1962). Au urmat studiile doctorale, la același institut bucureștean (1963-1966), pe Istoria Religiilor, în cadrul Secției de Teologie Fundamentală. A avut o bur­să de studii la Academiile Teolo­gice din Moscova-Zagorsk şi Lenin­grad (1972-1973). A fost corector (1962-1967), apoi şef serviciu la Se­cretariat (1967-1974) la Editura Ins­ti­tutului Biblic şi de Misiune al Pa­tri­arhiei Române. A fost redactor prin­cipal la revistele centrale bise­riceşti (1974 – 1977) și, începând cu anul 1977, conferenţiar suplinitor la Ca­tedra de Îndrumări misionare şi Ec­u­menism în cadrul Institutului Teo­logic Universitar din Bucureşti. A fost numit profesor universitar titular în anul 1990. A participat la diferite în­tru­niri cu caracter ecumenic peste ho­tare și a fost membru în Comisia or­todoxă română pentru dialogul cu anglicanii. A fost hirotonit diacon în anul 1968. Vreme de 35 de ani a slu­­jit ca diacon la Mănăstirea Antim din București, unde l-a avut ca du­hov­­nic pe Părintele Sofian Boghiu. A trecut la cele veșnice, încărcat de roade, la data de 28 mai 2003.