Conferințe regionale pentru PNDR


În contextul pregătirii Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Ministerul Agriculturii și Dezvol­tă­rii Rurale desfășoară, în perioada februarie-aprilie 2014, o serie de șap­te conferințe regionale în cadrul com­po­nentei de consultare publică și in­for­mare a partenerilor economici, so­ciali și de mediu. Scopul conferințelor vizează informarea participanților cu privire la prioritățile PNDR 2014 – 2020 și consultarea publicului țintă în vederea asigurării transparenței și participării active în procesul de elaborare a noului PNDR.

 

17 februarie – 28 martie 2014, prima sesiune de cereri de proiecte pentru Măsura 322e)

 

Prin intermediul unui comunicat oficial de presă, Agenţia de Plăţi pen­tru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) anunţă lansarea, în peri­oada 17 februarie – 28 martie 2014, pri­mei sesiuni de cereri de proiecte pen­tru Măsura 322 e) în cadrul PNDR. Fondurile disponibile pentru Măsura 322 e) „Investiţii privind in­frastruc­tura de broadband în spaţiul rural” sunt de 20.244.384 Euro. Va­loa­rea maximă eligibilă a unui proiect din cadrul Măsurii 322e) nu va depăși 200.000 de euro. Potrivit APDRP, de­pu­nerea proiectelor pentru Măsura 322e) se va face la sediile OJPDRP, în intervalul orar 09:00 – 14:00. Soli­ci­tantul de finanţare trebuie să îndepli­neas­că cerinţele de conformitate şi eligi­bilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă Măsurii 322e) este 28 martie 2014 ora 12:00.

 

Îngrășăminte, doar cu avizul unei comisii?

 

Ministerul Agriculturii şi Dez­vol­tării Rurale intenţionează să înfiinţeze Comisia Națională pentru autorizarea şi avizarea îngrăşămintelor, organism care va trebui să preia atribuţiile Co­mi­siei interministeriale. „Comisia na­ţio­nală pentru autorizarea/avizarea îngrăşămintelor şi amendamentelor pentru sol se va organiza şi va func­ţio­na în coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ca structură consultativă, fără personali­tate juridică”, arată un document postat pe site-ul Ministerului Agricul­turii şi Dezvoltării Rurale. Astfel, Co­misia Naţională va substitui Comisia interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor şi va prelua atribuţiile acesteia referitoare la înscrierea pro­duselor în lista îngrăşămintelor autori­zate, cu menţiunea ro-îngrăşământ, pentru utilizarea şi comercializarea în România.

Posting....