Cine poate lua banii PNDR pentru activități neagricole?


Pe lângă banii europeni dedicați sectorului agricol, fermierii și antreprenorii din zonele rurale au posibilitatea să acceseze și fonduri europene dedicate activităților neagricole. Sprijinul nerambursabil în acest caz este de 70.000 Euro/proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism sau de 50.000 Euro/proiect în cazul altor activități.
Conform Ghidului solicitantului, aferent Submăsurii 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale, condițiile de eligibilitate sunt următoarele: Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri pentru desfășurarea activităților neagricole; Activitatea/activitățile propusă/propuse prin proiect trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin submăsura 6.2; Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar activitatea propusă prin proiect va fi desfășurată în spațiul rural (Prin excepție sunt eligibile entitățile care desfășoară activități agricole în mediu urban și inițiază o activitate neagricolă în spațiul rural, punctul/punctele de lucru aferente activității agricole putând fi menținute în mediul urban); Implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de la data deciziei de acordare a sprijinului; Perioada de implementare a proiectului (a planului de afaceri) este de maximum 57 de luni de la încheierea contractului de finanțare până la data depunerii dosarului celei de-a doua tranșe de plată. Data deciziei de acordare a sprijinului reprezintă data semnării Contractului de Finanțare.
Perioada de monitorizare a proiectului este de trei ani de la data efectuării ultimei plăți efectuate de către Autoritatea Contractantă.
Planul de afaceri se completează utilizând Anexa „Planul de afaceri” de la Cererea de finanțare și va include cel puțin următoarele: Titlul proiectului, data întocmirii acestuia; Prezentarea situației economice inițiale a solicitantului (de ex. datele solicitantului, aria de cuprindere a activității, forma juridică a solicitantului, abilități profesionale, istoricul întreprinderii, facilități de producție, dotarea); Prezentarea etapelor pentru dezvoltarea noilor activități ale solicitantului (planificarea îndeplinirii acestora, riscurile de implementare, standarde și norme europene legate de protecția muncii și de mediu); Prezentarea obiectivelor – (general, obligatoriu de îndeplinit și cele specifice) – care se intenționează a fi atinse prin realizarea investițiilor propuse prin planul de afaceri; Prezentarea detaliată a acțiunilor și resurselor aferente (materiale, umane și financiare) necesare pentru atingerea obiectivelor și dezvoltarea acti­vităților beneficiarului, cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea, care să contribuie la dezvoltarea activităților întreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abilități/competențe ale angajaților.
Obiectivul obligatoriu de îndeplinit constă în dovada desfășurării activităților comerciale în cadrul proiectului: documente aferente producției/serviciilor comercializate sau a activităților prestate. Pentru acest obiectiv, solicitantul stabilește un procent de comercializare a producției/serviciilor de minimum 30% din valoarea primei tranșe de plată. Acesta trebuie realizat până cel târziu la depunerea celei de-a doua cereri de plată.
Prin acțiunile propuse în Planul de afaceri trebuie să se asigure fezabilitatea proiectului și continuitatea activității după încetarea acordării sprijinului, pe toată perioada de execuție și monitorizare a proiectului.
La depunerea celei de-a doua cereri de plată, beneficiarul trebuie să facă dovada desfășurării activităților comerciale prin realizarea procentului stabilit pentru obiectivul obligatoriu de îndeplinit. Cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării Planului de afaceri.
Sprijinul nerambursabil va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel: 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de finanțare și 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de afaceri fără a depăși cinci ani de la data semnării Contractului de finanțare. Sprijinul va fi în valoare de: 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism sau de 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități.
Informații oferite de Alina Păunoiu (foto), director OJFIR.

Posting....