Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

17 aprilie 2021

Cazanul 7 modernizat – garanția continuității termoficării urbane în Municipiul Râmnicu Vâlcea


Consiliul Județean Vâlcea a fi­na­lizat toate cele trei contracte de lucrări, din cadrul proiectului de reabilitare a sistemului de termo­fi­care urbană, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii efi­cienţei energetice, toate insta­la­ții­le realizate/reabilitate funcțio­nând la parametrii de performanță proiectați.
În data de 17 august 2011, Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de beneficiar, a semnat cu fostul Minister al Mediului și Pădurilor, un contract de finanțare nerambursabilă în cadrul Progra­mului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa prioritară 3 – Sector termo­ficare, pentru realizarea investiției „Reabilitarea sistemului de termofi­care urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”.
Proiectul are perioada de im­plementare de 58 de luni, iar valoa­rea totală este de 297.107.571,00 Lei, din care va­loa­rea T.V.A. afe­rentă valorii eligibile este de 57.203.268,00 Lei. Din valoarea eligibilă a proiectului (fără TVA), de 239.903.571,00 Lei, 227.908.392,00 lei reprezintă finanţare neram­bursabilă din  Fon­dul de Coeziune și Bugetul de Stat (95%), iar 11.995.179,00 Lei este con­tribuţia beneficiarului, din bugetul local (5%).
Obiectivul general al proiec­tu­lui îl reprezintă îmbunătăţirea cali­tăţii vieţii în municipiul Râmnicu Vâlcea, reflectată în calitatea fac­to­rilor de mediu şi starea de sănătate a populaţiei, ca urmare a inves­tiţiilor în infrastructură, impu­se de politica de coeziune eco­nomico-so­cială a Uniunii Europene pentru atin­gerea obiectivului „Con­ver­genţă”.
Prin implementarea acestui proiect se vor respecta angaja­mente asumate de către România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană (Planul de Implemen­tare a Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanţi în aer).
Proiectul „Reabilitarea siste­mului de termoficare urbană la ni­velul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei ener­getice”, cuprinde un număr de șapte contracte, din care trei de prestări servicii, unul de furnizare bunuri şi trei contracte de lucrări.
Cele trei contracte de lucrări, de tip FIDIC Galben (proiect­are+execuție), implementate în cadrul proiectului sunt:
Contractul de lucrări nr. 5235/25.04.2013 – „Implementare proiect instalaţie de desulfurare gaze de ardere la Cazanul nr. 7 din CET Govora” (CL4) – executant: Asocierea Babcock Noell GmbH – S.C. Energomontaj S.A.;
Contractul de lucrări nr. 13091/14005 din 05.09.2014 – „Implementare proiect arzătoare NOx și reparații cazan nr. 7 din CET Govora” (CL5) – executant: Asocierea S.C. Energoutil Contact S.A. Bucureşti – S.C. Scam Mana­gement S.R.L. – S.C. Conest S.A.;
Contractul de lucrări nr. 12766/C 165 din 19.10.2012 –„Implementare proiect reabilitare EPA + pompe şi circuit primar de termoficare din CET GOVORA” (CL6) – executant: S.C. TMUCB S.A. Bucureşti.
La această dată, lucrările prevăzute în cadrul celor trei con­tracte sunt finalizate, rezultatele fiind următoarele: O instalaţie de desulfurare a gazelor de ardere la cazanul 7 (pentru reducerea emi­siilor de oxizi de sulf, pulberilor și altor poluanți) – în cadrul CL4; Ca­zanului 7 retehnologizat prin imple­mentarea unor sisteme moderne de reducere a emisiilor de oxizi de azot, între care montarea a 18 arză­toare cu NOx redus, precum și im­ple­mentarea unui sistem nou de automatizare a cazanului – în ca­drul CL5; două electropompe de alimen­tare reabilitate și converti­zoare de frecvență noi –  în cadrul CL6; patru electropompe de termo­fi­care reabi­litate și convertizoare de frecvență noi – în cadrul CL6; 2251 m de re­ţele termice de trans­port a agentului termic reabilitați –  în cadrul CL6.
Toate instalațiile realizate/rea­bilitate în cadrul proiectului sunt funcționale, iar în timpul testelor la punerea în funcțiune au fost demonstrați toți parametrii de performanță prevăzuți în condițiile contractuale și în proiect, după cum urmează: Emisiile de SO2, care aveau înainte de proiect valori cuprinse între 6000-9000 mg/Nm3, după punerea în funcţiune a insta­laţiei de desulfurare, înregis­trează valori sub 160 mg/Nm3; Emisiile de pulberi, care aveau înainte de proiect valori de peste 50 mg/Nm3, după punerea în funcţiune a insta­laţiei de desulfurare, înregistrează valori sub 24,4 mg/Nm3; Emisiile de Nox, care aveau înainte de proiect valori cuprinse între 250-700 mg/Nm3, după punerea în func­ţiune a cazanului nr. 7 reteh­no­logizat cu arzătoare noi şi alte mă­suri de reducere a acestor emisii, înregistrează valori sub 197 mg/Nm3; Randamentul global al pompelor de apă de alimentare şi al pompelor de termoficare reabi­litate a crescut de la 70% la 76%; Randamentul global al reţelei de transport reabilitate a crescut de la 2% la 11,4%.
În aceste condiţii, după aproa­pe cinci ani de la semnarea con­tractului de finanţare, suntem în măsură să vă informăm că toate investiţiile realizate sunt funcţio­nale, iar obiectivele proiectului au fost integral atinse, în acest fel fiind asigurate premisele continuității serviciului de termoficare urbană în Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Etichete: , ,

Alte articole de la Economie