AFIR dă undă verde pentru ultimele finanțări pentru infrastructură din PNDR 2007 – 2013


Pentru a asigura gestionarea eficientă a fondurilor europene nerambursabile alocate țării noastre prin intermediul Pro­gra­mului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a finalizat metodologia de lucru specifică reevaluării proiectelor de investiții eligibile, dar fără finanțare, ale beneficiarilor publici.
Prin aceasta, Agenția dorește ca până la sfârșitul lunii septembrie 2015 să reevalueze peste 115 de Cereri de Finanțare pentru Măsura 125, iar la începutul lunii octombrie 2015 să acorde peste 100 de noi finanțări pentru beneficiarii Măsurii 322.
În urma unei analize atente, în vederea selectării proiectelor eligibile fără finanțare, s-a stabilit un punctaj mai mare sau egal cu 60 de puncte pentru proiectele aferente Măsurii 322 „Renovarea, dezvol­ta­rea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”. Punctajul minim stabilit pentru proiectele eli­gibile fără finanțare aferente Măsurii 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infra­struc­­turii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii ” este de 42 de puncte. Menționăm că aceste praguri au fost stabilite cu acordul prealabil al Comitetului de Monitorizare pentru PNDR 2013, al Autorității de Management pentru PNDR 2007-2013, dar și în urma discuțiilor avute cu experţii Comisiei Europene.
Astfel, după întocmirea listei finale cu proiectele de investiții care vor face obiec­tul procedurii de reevaluare, Centrele Regionale ale AFIR vor notifica solicitanții ale căror proiecte au fost depuse în iulie 2009 (pentru Măsura 322) și în sesiunea din mai 2011 (pentru Măsura 125) și care au un punctaj mai mare sau egal cu punctajul minim stabilit. Ulterior, reprezen­tanții legali ai solicitanților, respectiv ai autorităților publice locale, vor prezenta la Centrul Regional (CRFIR) documentația actualizată, în vederea reevaluării proiec­tului.
Odată încheiată procedura de reeva­luare a proiectelor eligibile fără finanțare, AFIR va publica Raportul de Selecție, urmând ca beneficiarii să fie notificați în vederea semnării Contractului de Finan­țare.
Precizăm faptul că beneficiarii vor putea primi un avans de maxim 40% din valoarea eligibilă a finanțării nerambursa­bile în cazul în care au obținut avizarea unei achiziții din partea AFIR și după publi­carea în SEAP a invitaţiei sau a anunţului de participare pentru achiziția de lucrări. Pentru toate aceste contracte de finanțare data limită de implementare a proiectelor de investiții este sfârșitul anului 2017.

Peste 1.390 de proiecte au fost depuse până în prezent pe PNDR 2014 – 2020

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Ruale (AFIR) a primit ,până în prezent, pentru toate cele 10 Submăsuri de finan­țare a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR) deschise în acest an 1.397 de proiecte, în valoare de 103,78 milioane de euro. Cele mai multe cereri de finanțare, 1.041, au fost depuse pentru Submăsura 6.1 „Sprijin pentru ins­ta­larea tinerilor fermieri”. Valoarea totală nerambursabilă, cumulată, pentru toate proiectele, depuse prin această submă­sură, este de 44,36 milioane de euro. De asemenea, un interes deosebit se constată pentru Submăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole” AFIR a primit 121 de proiecte, dintre care 103 privesc sec­torul vegetal. Valoarea totală nerambur­sa­bilă a celor 121 de proiecte se ridică la 53,54 milioane de euro. Precizăm faptul că sesiunea de primire a proiectelor pen­tru Submăsura 6.1 cât și pentru submă­sura 4.1, a fost deschisă în 25 martie 2015.
În afară de submăsurile menționate mai sus, mai sunt disponibile pentru de­pu­nere de proiecte următoarele submăsuri: 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”, 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole”, 4.2a „Investiții în procesarea/ marketingul pro­duselor din sectorul pomicol”, 4.3 „In­vestiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice”, 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”, 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” și 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”.
Pentru Submăsura 19.1 „Sprijin pregă­ti­tor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală” au fost primite 178 de cereri de finanțare conforme în valoare totală de 2,44 milioane de euro. Sesiunea de primire a proiectelor aferente acestei Submăsuri a fost deschisă în perioada 25 martie 2015 – 5 iunie 2015.
Subliniem faptul că în acest moment sunt la dispoziția beneficiarilor privați toate oportunitățile de finanțare majore pe care PNDR 2020 le poate pune la dispoziție, termenul maxim de depunere pentru toate submăsurile, mai puțin Submăsura 19.1, fiind 30 octombrie 2015.
Totodată, AFIR va deschide în cursul lunii septembrie, o nouă sesiune pentru depunerea proiectelor aferente submă­su­rii 7.2 „Investiţii în crearea și mo­dernizarea infrastructurii de bază la scară mică” și submăsurii 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”.
Această nouă sesiune de primire de proiecte destinată infrastructurii rurale va avea loc în paralel cu reevaluarea a peste 200 de proiecte depuse de autoritățile locale prin Măsura 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dez­vol­tarea şi adaptarea agriculturii şi silvicul­turii” și Măsura 322 „Renovarea, dezvol­tarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”, din cadrul PNDR 2007 – 2013, ca urmare a acordului primit de la Comisia Euro­peană.