Aceştia-s banii Consiliului Judeţean pe 2016: Venituri 232,72 milioane lei – cheltuieli 250,814,99 milioane lei


• prima formă a bugetului pe acest an a trecut de plenul CJ cu scandal
• legislativul are de acoperit credite de nu mai puţin de 15.235,29 mii lei doar pentru aparatul propriu
• 1.000 mii lei sunt banii Fondului de rezervă

Conform tradiţiei noastre politice, dar şi fişei postului de consilier judeţean, discutarea şi aprobarea bugetului anual nu poate să treacă fără un scandal aferent. Aşa a fost cazul şi la prima şedinţă de CJ din 2016. Vestea cu adevărat proastă este că încasările estimate de către specialiştii CJ pentru acest an sunt la nivelul de 232,72 milioane de lei faţă de un total de cheltuieli de 250,814 milioane.
Acestea din urmă au fost repartizate pe instituţii şi servicii publice de interes judeţean, după cum urmează: 15,23 milioane de lei reprezintă creditele ne­cesare funcţionării activităţii aparatului propriu al Con­siliului Judeţean Vâlcea, respectiv pentru asigu­rarea cheltuielilor de personal, a cheltuielilor cu bunu­rile şi serviciile, a cotizaţiilor şi contribuţiilor Consiliului Judeţean la organismele din care acesta face parte, precum şi pentru realizarea unor investiţii publice şi asigurarea cofinanţării CJ Vâlcea în cadrul unor pro­iecte europene; 1,02 milioane de lei reprezintă trans­feruri către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Per­soa­nelor Vâlcea, în completarea veniturilor proprii ale aces­tei instituţii, pentru asigurarea creditelor buge­tare necesare cheltuielilor de personal şi a cheltu­ie­lilor cu bunurile şi serviciile; 480.000 lei pentru asigu­rarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor cu indemnizaţiile de hrană şi periculozitate, cu bunurile şi serviciile, precum şi pentru cheltuieli de capital la Serviciul Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Vâlcea; 1 milion de lei reprezintă Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea; 2,33 milioane de lei pentru asigurarea creditelor ne­cesare plăţii dobânzilor şi comisioanelor aferente îm­prumuturilor contractate; 395.000 lei pentru asigu­rarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor cu bunurile şi serviciile şi cheltuielile de capital la Centrul Militar Judeţean Vâlcea; 2,39 milioane de lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor de funcţionare la aparatul propriu al Centrului Ju­deţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea; 3,6 milioane de lei pentru asigurarea creditelor bu­ge­tare necesare cheltuielilor de funcţionare la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Băbeni; 3,16 milioane de lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor de funcţionare la Liceul Tehnologic Special nr. 1 Bistriţa; 7,37 milioane de lei pentru asi­gu­rarea creditelor bugetare necesare decontării con­travalorii produselor lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădi­ni­ţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, pre­cum şi a cheltuielilor privind implementarea pro­gra­mului de încurajare a consumului de fructe proas­pete în şcoli, pentru elevii din clasele I-VIII care frec­ventează învăţământul de stat şi privat autorizat sau acreditat; 12 milioane de lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare rambursării ratelor de capital aferente împrumuturilor contractate de Consiliul Judeţean Vâlcea, în anii precedenţi; 7,8 milioane de lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare finalizării proiectului „Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea”; 2 milioane de lei pen­tru asigurarea creditelor necesare finanţării chel­tu­ielilor de personal şi bunuri şi servicii ale Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti; 2,74 milioane de lei pentru finanţarea cheltuielilor de personal, bunuri şi servicii precum şi pentru cofinanţare proiecte, la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Râmnicu Vâlcea; 6,6 milioane de lei reprezintă transferuri către instituţiile publice de cultură; 8,22 milioane de lei pentru plata contribuţiilor personalului neclerical angajat în unităţile de cult din ţară, în conformitate cu prevederile OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult apar­ţinând cultelor religioase recunoscute din România; 125,87 milioane de lei pentru finanţarea cheltuielilor de personal, bunuri şi servicii, drepturi şi facilităţi acordate persoanelor cu handicap şi cheltuieli de capital ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea; 2 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor la proiectul „Reabilitarea siste­mului de termoficare urbană la nivelul muni­cipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice, faza 2”; 1,28 milioane de lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare reali­zării proiectului „Sistem integrat de gestionare a de­şeu­rilor solide în judeţul Vâlcea”; 850.000 lei repre­zintă transferuri către Camera Agricolă Judeţeană Vâlcea, acordate în completarea veniturilor proprii pentru finanţarea cheltuielilor acesteia, în anul 2016; 19,18 milioane de lei pentru asigurarea creditelor necesare efectuării cheltuielilor în domeniul transporturilor; 5,82 milioane de lei reprezintă creditele bugetare necesare realizării proiectului „Mirajul Oltului – Extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti – Căciulata”.