Termen pentru agricultura ecologică


Adrian_Pintea

Prin intermediul unui comunicat oficial de presă cu semnătura directorului Adrian Pintea (foto), Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) informează că până în data de 28 noiembrie 2014, inclusiv se pot depune cererile de solicitare a ajutorului specific acordat pentru îmbună­tăţi­rea calităţii produselor agricole în sec­torul agricultură ecologică. Pentru acest tip de ajutor specific, România beneficiază de fonduri europene de 7.098.000 euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA). Potrivit HG nr. 759/2010 cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul specific se acordă pentru exploataţiile din producţia vegetală şi animalieră, care sunt înregistrate în sistemul de agricultură ecologică și care se află în perioada de conversie (trecerea de la agricultura convenţională la agricultura ecologică). Beneficiarii ajutorului specific sunt persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale constituite conform O.U.G. nr. 44/2008 sau persoane juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: sunt înregistraţi în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, în sistemul de agricultură ecologică, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.) prin Direcţiile Agricole de Dezvoltare Rurală judeţene; deţin un contract încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene, aprobat de către MADR; deţin un document justificativ/certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care se menţionează statutul exploataţiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafaţa, numărul de animale, numărul de familii de albine, emis de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul; se menţin în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani; în cazul beneficiarilor din producţia vegetală, suprafaţa agricolă în folosinţă trebuie să fie de cel puţin 0,30 ha, ocupată cu culturi anuale, culturi perene sau păşuni şi fâneţe permanente; respectă normele de ecocondiţionalitate care cuprind bunele condiții agricole și de mediu – GAEC și cerințele legale în materie de gestionare – SMR stabilite prin Ordinul M.A.D.R, M.M.P şi al A.N.S.V.S.A. nr. 187/2.155/42/06.09.2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România) cu completările și modificările ulterioare, dacă solicită și sprijin pentru suprafață. Ajutorul specific nu se acordă în cazul repetării anului de conversie/prelungirii perioadei de conversie. Beneficiarii ajutorului pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru una din speciile din producţia animalieră sau numai pentru o exploataţie din apicultură. În cazul în care beneficiarul exploatează mai multe terenuri aflate pe raza mai multor judeţe, cererea va fi depusă la centrul judeţean A.P.I.A. pe raza căruia se află suprafaţa mai mare pentru exploataţiile din domeniul vegetal. Pentru exploataţiile din domeniul creşterii animalelor, beneficiarul va depune cererea la centrul judeţean A.P.I.A. pe raza căruia se află înregistrat sediul social pentru persoane juridice/PFA/II/IF, respectiv domiciliul pentru persoane fizice. Controlul la faţa locului se efectuează pentru minimum 5% din beneficiarii care au depus cererea pentru ajutor specific, începând cu data de 29 decembrie 2014. Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plată, respectiv penalităţi/sancţiuni multianuale în conformitate cu OMADR nr. 17/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Pentru mai multe informaţii poate fi consultat site-ul A.P.I.A., www.apia.org.ro, unde se află modelul de cerere şi instrucţiunile de completare, ghidul solicitantului şi toate formularele necesare. Legislaţie: HG nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul agricultură ecologică, cu modificările şi completările ulterioare; HG nr. 769/2014 pentru completarea HG nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul agricultură ecologică, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru anul 2014.