Ședință ordinară la PRIMĂRIA COSTEȘTI


În conformitate cu Dispoziția Primarului Comunei Costești, județul Vâlcea, nr. 68 din 24 iunie 2021, se convocă în ședință ordinară, publică, Consiliul local al comunei Costești, județul Vâlcea, care va avea loc în sala de ședințe a Consiliului local al comunei Costeşti, judeţul Vâlcea, pe data de 30 iunie 2021, ora 9.00, cu următorul

PROIECT DE ORDINE DE ZI:

1.Aprobarea procesului verbal încheiat în şedinţa anterioară. Prezintă Vasile NEAGU – secretar general;
2.Informare privind modul de executare al hotărârilor adoptate în şedinţa anterioară. Prezintă Toma – Marius PEȘTEREANU– primar;
3.Proiect de hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință; Prezintă Toma – Marius PEȘTEREANU– primar;
4.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor  tehnico- economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Înfințare complex sportiv în comuna Costești, județul Vâlcea”; Prezintă Toma – Marius PEȘTEREANU– primar;
5.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului  bugetar şi a situaţiilor financiare pe anul 2020; Prezintă Toma – Marius PEȘTEREANU– primar;
6.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru S.C.APĂ CANAL Costești SRL, comuna Costești, județul Vâlcea; Prezintă: Peştereanu Toma – Marius – primar;
7.Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, întocmit de S.C. Apă Canal S.R.L. Costeşti; Prezintă Peştereanu Toma – Marius – primar;
8.Proiect de hotărâre privind încetarea apicabilității Hotărârii Consiliului local Costești, nr.26 din 17 mai 2017, cu privire la aprobarea încheierii unui contract între S.C.APĂ CANAL SRL și S.C. APAVIL S.A., pentru branșarea la rețeaua de apă a comunei Tomșani, a cetățenilor comunei Costești, ce locuiesc în zone răzlețe; Prezintă: Peştereanu Toma – Marius – primar;
9.Diverse.
Documentele înscrise în Proiectul ordinii de zi a ședinței sunt puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.
Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliul local al comunei Costești.
În conformitate cu art. 138 alin. (12) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Primar, Toma – Marius PEȘTEREANU