Se organizează concurs pentru directori în zeci de școli vâlcene


Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, prin inspector școlar general, Andra Bică (foto), anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Vâlcea. Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3969/30.05.2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.428/09.06.2017. La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, inclusiv specializarea „Pedagogia învățământului primar și preșcolar“; sunt membre ale corpului național de experți în management educațional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) și art. 257 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II în învățământ sau au dobândit titlul științific de doctor; dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/ casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației Naționale; nu au fost sancționate disciplinar în ultimul an școlar anterior anului desfățurării concursului și nici în anul școlar în curs, în care au funcționat sau funcționează efectiv la catedră, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea și de funcțiile ocupate, funcții didactice, de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; nu au avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“; au avizul consiliului de administrație al unității de învățământ, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ care școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic și au o pondere majoritară a învățământului dual; au avizul eliberat de asociațiile/fundațiile/ federațiile/ centrele/planurile care gestionează pluralismul educațional la nivel național, recunoscute de Comisia Națională pentru Alternative Educaționale, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat sau particular care școlarizează preponderent alternative educaționale.

17 iulie, prima probă

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în format eletric la instituția care organizează concursul, la registratura inspectoratului școlar/secretariatul unității de învățământ particular, după caz, în perioada 19 iunie-6 iulie 2017 și vor fi constituite cu respectarea strictă a prevederilor art. 9 alin. (1) din Metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3969/30.05.2017.
Proba scrisă va avea loc în data de 17 iulie 2017.
Probele de evaluare a curriculum-ului vitae și de interviu se vor desfășura în perioada 19-31 iulie 2017 la sediul Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, pentru învățământul preuniversitar de stat și în locațiile stabilite de unitățile de învățământ particular.
Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director adjunct, lista funcțiilor vacante, perioada de înscriere și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar/unității de învățământ particular.
Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0350431571, de luni până vineri, între orele 9,00 – 16,00. Datele ne-au fost furnizate de către Adina Dobrete, inspector managementul școlar Vâlcea.

Printre unitățile școlare care sunt conduse, în prezent, de directori interimari și va fi organizat concurs amintim: CN Lahovari,unde la interimatul este asigurat de către prof. Isabella Ioniță, după decesul fostului director Constantin Drugan; Grădinița cu Program Prelungit Nord 1 care, din toamnă, va avea personalitate juridică, în prezent aparținând de Liceul Sanitar, Școala Mădulari – Cernișoara unde, la examenul de data trecută, Anicuța Popescu a avut probleme cu partea tehnică și nu a mai reușit să-și prezinte materialul, iar exemplele pot continua.