Noutăţi privind impozitul pe construcţii


Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24/13.01.2015, a fost publicată Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.
Potrivit actului normativ aprobat, începând cu anul 2015, impozitul pe construcţii se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor menţionate la art. 296^34 din Codul fiscal, din care se scade:
– valoarea clădirilor, pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit prevederilor Titlului IX din Codul fiscal. Intră sub incidenţa acestor prevederi şi valoarea clădirilor din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice care, potrivit legii, nu beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe clădiri;
– valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la construcţii închiriate, luate în administrare sau în folosinţă;
– valoarea construcţiilor şi a lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere a construcţiilor, aflate sau care urmează să fie trecute, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;
– valoarea construcţiilor din subgrupa 1.2.9 Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole? din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare;
– valoarea construcţiilor situate în afara frontierei de stat a României, astfel cum aceasta este definită potrivit legii, inclusiv cele situate în zona contiguă a României şi zona economică exclusivă a României, astfel cum sunt delimitate prin Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României, republicată, pentru operaţiunile legate de activităţile desfăşurate în exercitarea drepturilor prevăzute de art. 56 şi 77 din Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, ratificată de România prin Legea nr. 110/1996;
– valoarea construcţiilor din domeniul public al statului şi care fac parte din baza materială de reprezentare şi protocol, precum şi cele din domeniul public şi privat al statului, închiriate sau date în folosinţă instituţiilor publice, construcţii administrate de Regia Autonomă şi Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat;
– valoarea construcţiilor deţinute de structurile sportive, definite potrivit legii.
În situaţia în care, în cursul anului curent, se înre­gistrează operaţiuni de majorare sau diminuare a va­lorii soldului debitor al conturilor corespunzătoare cons­trucţiilor menţionate la art. 29634 din Codul fiscal, im­pozitul pe construcţii nu se recalculează. Aceste mo­difi­cări sunt luate în considerare pentru determina­rea impozitului pe construcţii datorat pentru anul următor.

Termene de declarare şi plată

Reamintim contribuabililor care datorează impozitul pe construcţii că sunt obligaţi să calculeze şi să declare impozitul  până la data de 25 mai, inclusiv, a anului pentru care acesta se datorează. Impozitul pe construcţii se plăteşte în două rate egale, până la datele de 25 mai şi 25 septembrie, inclusiv. Prin excepţie, contribuabilii care încetează să existe în cursul anului, au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe construcţii  până la data încheierii perioadei din an în care persoana juridică a existat.
Contribuabilii nou-înfiinţaţi datorează impozitul pe construcţii începând cu anul fiscal următor.
Impozitul pe construcţii se declară prin formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, care se completează cu ajutorul programului de asistenţă disponibil pe portalul ANAF, www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii.
Formularul se depune la organul fiscal în raza căruia contribuabilul are domiciliul fiscal, fie pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat, fie prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
Cheltuiala cu impozitul pe construcţii este cheltuială deductibilă la stabilirea profitului impozabil reglementat de Titlu II din Codul fiscal.