Legea proprietăților, dezbătută de autoritățile locale


george baesuAstăzi, la Instituția Prefectului va fi prezent George Băeșu (foto) – președin­tele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților. În cadrul întrevederii, se vor dezbate problemele legate de aplicarea Legii proprietăților, respectiv: Legea nr.9/1998 privind acordarea de compen­saţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprie­ta­tea statului bulgar în urma apli­cării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septem­brie 1940; Legea nr. 290/2003 privind acor­da­rea de des­pă­gubiri sau compensaţii ce­tă­­ţe­nilor români pentru bunurile pro­prietate a acestora, sechestrate, reţinute sau ră­ma­se în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţi­nutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947; Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imo­bile preluate în mod abuziv în peri­oada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989; Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente; Legea nr. 165/2013 pri­vind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.
La discuții participă reprezentanții Pre­fec­turii Vâlcea și conducerea Direcției Silvice Vâlcea.