IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE FARMACEUTICE CONTRACTARE 2017


Avand in vedere:

– Art.186 alin (3) din HG 161/2016 pentru aprobarea Contractului -cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanitate pentru anii 2016-2017, precum si art. 8 alin (7) din HG 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 prin care se reglementeaza ca , “Casele de asigurări de sănătate pot stabili şi alte termene de contractare, in funcţie de necesarul de servicii medicale, de medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale şi altele asemenea acordate in cadrul programelor naţionale de sănătate curative, in limita fondurilor aprobate fiecărui program/subprogram naţional de sănătate.

– Adresa CNAS  nr. LM 10047/27.11.2017 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2017

Activitatea de contractare se va desfasura dupa urmatorul calendar de contractare:

  1. Depunerea si inregistarea cererilor de contractare  11-12.12.2017
  2. Afisarea dosarelor respinse 13.12.2017
  3. Depunere contestatii 14.12.2017
  4. Afisarea rezultate contestatii 14.12.2017
  5. Incheiere contracte 15.12.2017

Presedinte-Director General,
Ec. Alin Voiculet