«EXTRAORDINARĂ» cu număr record de puncte pentru consilierii locali ai Râmnicului. IMPOZIT MAJORAT cu peste 300% pentru unele imobile!


Luni, 21 decembrie 2020, consilierii locali ai Primăriei Râmnicului sunt convocați pentru o ședință extraordinară. Întâlnirea se va desfășura cu începere de la ora 13.00, la Filarmonica „Ion Dumitrescu”. În cadrul ședinței, consilierii locali și ceilalți participanți vor respecta măsurile necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului. În ceea ce privește ședințele comisiilor de specialitate, acestea se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului (la ore diferite pentru fiecare comisie, astfel încât să se respecte condițiile de distanțare socială). Ulterior, procesele-verbale și consemnarea avizelor se vor redacta în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședințe a Primăriei.

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare

1.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei Banu Claudia-Mihaela, precum și vacantarea locului de consilier local.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul Creșterea gradului de utilizare a internetului la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Râmnicu Vâlcea.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiție „Extindere rețea gaze naturale în Municipiul Râmnicu Vâlcea”.
4.Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 180 din 30.07.2020, de modificare și completare a hotărârii nr. 10/31 ian. 2019, așa cum a fost modificată prin hotărârea nr. 167/30.05.2019, referitoare la transmiterea cu titlu gratuit a unor suprafețe de fond forestier, din proprietatea publică a statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în proprietatea publică a municipiului Râmnicu Vâlcea.
5.Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 249/29.08.2019 referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire bază sportivă TIP 1, sat Goranu, punctul «Izlaz Goranu», municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea”, cu modificările și completările ulterioare.
6.Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafață de 824 m.p. aferent arterei de circulație Intrarea Sică Alexandrescu.
7.Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri de organizare a intervențiilor pe timpul iernii 2020-2021 pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z și R.L.U. „Construire Showroom auto și stație I.T.P, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Drumul Gării nr.143”, beneficiar S.C. Ralunic S.R.L.
9.Proiect de hotărâre privind suplimentarea cotizației ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”, în anul 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2020.
10.Proiect de hotărâre privind suplimentarea cotizației ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea, pentru anul 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11/2020.
11.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, bugetului creditelor interne și a listelor de investiții pe anul 2020.
12.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020.
13.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica „Ion Dumitrescu” pentru anul 2020.
14.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Teatrul municipal „Ariel” pentru anul 2020.
15.Proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2021.
16.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2021 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Mihai Viteazu nr. 18, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite.
17.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2021 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Știrbei Vodă nr. 248, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
18.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2021 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Știrbei Vodă nr. 334 A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite.
19.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 315% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2021 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Știrbei Vodă nr. 203, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite.
20.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 315% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2021 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Știrbei Vodă nr. 101, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
21.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea poziției nr. 1.1 – Învățământ particular din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 46/2020 referitoare la aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru anul școlar 2020-2021.
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul mimim garantat, cu modificările ulterioare, și de către părinții apți de muncă obligați la întreținerea copilului în condițiile stabilite de Codul Civil.
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la Convenția de parteneriat dintre Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea – Direcția de Asistență Socială și Asociația „Centrul pentru Familie”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 317/31.08.2017.
24.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 6 – „Diferențele de tarif” la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local efectuat cu autobuze și microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 380 din 28 noiembrie 2018.
25.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 4 la Caietul de sarcini, respectiv a Anexei nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local – „Programul de transport”.
26.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a cabinetelor medicale situate în incinta Dispensarelor medicale Goranu și Ostroveni.
27.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere în participațiune nr. II 191/2000, încheiat cu Societatea „Librăriile Humanitas SA”.
28.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru suprafețe de teren proprietatea Municipiului Râmnicu Vâlcea pe care sunt amplasate construcții provizorii (chioșcuri) pentru activități comerciale, prestări servicii și comercializare presă și carte.
29.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere din zona Spitalului Județean de Urgență.
30.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune pentru suprafețele de teren, proprietatea publică a municipiului, din Piața Agroalimentară Ostroveni.
31.Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de întreținere și reparare a infrastructurii de operare” și a „Planului de marketing” pentru anul 2021, pentru serviciul de transport public local efectuat cu autobuze și microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea.
32.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unei suprafețe de teren și aprobarea concesionării directe a acesteia.
33.Proiect de hotărâre privind prelungirea temporară a contractului pentru închirierea locuinței sociale, situată în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Nicolae Iorga nr. 18 C, bloc B01, ap.13.
34.Proiect de hotărâre privind reprezentarea Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”.
35.Proiect de hotărâre privind reprezentarea Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea.
36.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA” să încheie acte adiționale la Actul Constitutiv și Statutul Asociației.
37.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”, pentru completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1/18.11.2008.
38.Întrebări, interpelări și răspunsuri.
• Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea