Asistenții medicali și munca lor, pas cu pas – Norme de creditare a formelor de EMC (II)


Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Vâlcea – având ca partener media ziarul Curierul de Vâlcea, și-a propus să vină, în sprijinul cadrelor de mai sus, cu o serie de informații din legile și regulamentele pe care fiecare dintre aceștia trebuie să le respecte, pentru a-și exercita corect și în folosul oamenilor profesia aleasă. Așadar, în paginile tipărite, precum si pe site-ul www.curierul.ro vor apărea informații legislative sau noutăți în domeniul în care asistenții își desfășoară activitatea.
Continuăm prezentarea informațiilor referitoare la Normele de creditare a formelor de EMC.

NORMELE DE CREDITARE A FORMELOR DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ

CAPITOLUL III

Condiţii şi reguli de creditare a formelor de EMC

ART. 4
(1) Pentru a fi creditate, formele de EMC trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
• să aibă un conţinut profesional/ştiinţific relevant pentru profesia de asistent medical generalist, de moaşă, de asistent medical;
• să utilizeze metode şi mijloace de formare a adulţilor care să conducă la creşterea nivelului de pregătire teoretică şi la îmbunătăţirea deprinderilor practice necesare asigurării calităţii îngrijirilor de sănătate şi a siguranţei pacienţilor.
(2) Pentru cursurile de EMC, lectorul/furnizorul de educaţie medicală continuă trebuie să fie acreditat/reacreditat conform normelor elaborate de OAMGMAMR.
ART. 5
(1) Activităţile de educaţie medicală continuă sunt cuantificate prin unităţi de creditare, respectiv credite EMC.
(2) Numărul de credite EMC acordat pentru fiecare formă de educaţie medicală continuă este stabilit prin prezentele Norme.
ART. 6
(1) Cursul reprezintă un transfer de cunoştinţe, dobândirea unor abilităţi noi sau îmbunătăţirea celor deţinute deja prin parcurgerea unui program de formare care respectă principiile de învăţare a adulţilor, utilizând metode de învăţare nonformale, interactive, antrenând aptitudinile participanţilor pentru a-i ajuta să îşi formeze obiceiuri noi şi eficiente pe care să le pună în practică pentru a-şi îmbunătăţi competenţele profesionale.
(2) Pentru o oră de curs se acordă 1 credit EMC.
(3) Numărul maxim de ore de curs acceptate pe durata unei zile este de 6 ore.
(4) Pentru cursurile teoretice, fără aplicaţii practice, se pot acorda maximum 15 credite EMC.
(5) Pentru cursurile cu aplicaţii practice se pot acorda maximum 18 credite EMC.
(6) Pentru cursurile teoretice, grupa de cursanţi poate fi formată din maximum 50 de persoane.
(7) Pentru cursurile cu aplicaţie practică, grupa de cursanţi poate fi formată din maximum 20 de persoane.
(8) Pentru obţinerea creditelor, cursanţii trebuie să participe la programul de formare profesională pe întreaga perioadă. Înregistrarea a mai mult de 10% absenţe nemotivate sau 25% absenţe motivate din durata totală a programului conduce la pierderea dreptului de a susţine testul de evaluare finală.
(9) Nota minimă de promovare a cursurilor de educaţie medicală continuă este 7 (şapte).
ART. 7
(1) Un atelier de lucru/workshop presupune implicarea activă a participanţilor în procesul de învăţare, este construit în jurul conceptului de educaţie nonformală, bazat pe exerciţii şi experienţe practice.
(2) Pe parcursul unui atelier de lucru/workshop participanţii îşi exersează abilităţile, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite, sub supravegherea unuia sau mai multor formatori.
(3) Un atelier de lucru se desfăşoară cu un număr restrâns de participanţi, al căror scop comun este de a se concentra asupra unui segment de interes şi de a lucra împreună pentru a obţine rezultate concrete.
(4) Pentru o oră de atelier de lucru se acordă 1 credit EMC.
(5) Numărul maxim de ore de atelier de lucru acceptate pe durata unei zile este de maximum 4 ore.
(6) Creditarea atelierelor de lucru se poate face cu maximum 12 credite EMC.
(7) Pentru un atelier de lucru, grupa de cursanţi poate fi formată din maximum 20 de persoane.
ART. 8
(1) Stagiul de pregătire practică reprezintă activitatea desfăşurată în unităţi de profil, sub îndrumarea şi supravegherea personalului abilitat în acest sens, care are drept scop dobândirea sau perfecţionarea abilităţilor practice, care să ducă la îmbunătăţirea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice dobândite în cadrul programelor de EMC.
(2) Pentru stagiile practice se pot acorda maximum 10 credite EMC pentru fiecare lună de stagiu care se dovedeşte că a fost efectuată. În urma efectuării stagiilor practice se pot obţine maximum 20 de credite EMC/an.
(3) Pentru stagii practice cu o durată mai mică de 1 lună, numărul de credite se calculează proporţional cu perioada de stagiu efectuată (respectiv 2,5 credite EMC/săptămână).
(4) Creditarea stagiilor practice se face în baza pontajului semnat de coordonatorul de practică.
ART. 9
(1) Creditarea şcolilor de vară/iarnă (team-buildinguri) presupune în primă fază o analiză reală a nevoilor de training pentru grupul-ţintă, iar programul de pregătire va fi adecvat nevoilor identificate.
(2) Tema aleasă pentru programul de pregătire va fi relevantă pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă sau asistent medical şi va include minimum 4 ore de pregătire teoretică şi practică/zi combinate cu alte activităţi.
(3) Pentru 1 zi de şcoală de vară/iarnă (team-building) se acordă maximum 4 credite EMC.
ART. 10
(1) Cursurile online creditate de către CNEPC a OAMGMAMR sunt organizate de:
a) OAMGMAMR şi filialele judeţene ale OAMGMAMR;
b) Ministerul Sănătăţii, prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, în baza criteriilor stabilite prin protocol de colaborare.
(2) Cursurile online organizate pe platforma OAMGMAMR National, respectiv pe platformele filialelor judeţene ale OAMGMAMR vor fi evaluate şi creditate de către CNEPC a OAMGMAMR în conformitate cu prevederile procedurilor aprobate de către Consiliul naţional al OAMGMAMR.
(3) Pentru cursurile online se pot acorda maximum 15 credite EMC.
ART. 11
(1) Manifestările online sunt o formă de educaţie medicală continuă, reprezentată de manifestările cu teme relevante pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă sau asistent medical, desfăşurate online şi care permit interactivitatea între organizator, speakeri şi participanţi.
(2) Pentru o oră de manifestare online se acordă 0,75 credite EMC.
(3) Creditarea manifestărilor online se poate face cu maximum 10 credite EMC.
(4) Pentru creditarea manifestărilor online furnizorii de EMC au obligaţia de a depune cereri de creditare la filiala judeţeană a OAMGMAMR pe raza căreia au sediul social, cu cel puţin 30 de zile înaintea începerii programului.
(5) Filialele judeţene ale OAMGMAMR analizează aceste solicitări de creditare, acordă avizul conducerii filialei OAMGMAMR şi le trimit spre creditare Comisiei Naţionale de Educaţie Profesională Continuă, cu cel puţin 15 zile înaintea începerii programului.
(6) Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă analizează aceste solicitări de creditare şi decide, după caz, creditarea acestor forme de educaţie medicală continuă.
(7) Ulterior desfăşurării manifestărilor online, organizatorul/furnizorul are obligaţia de a raporta către filiala judeţeană a OAMGMAMR documentele justificative care să confirme prezenţa la eveniment, respectiv: lista participanţilor, raport de desfăşurare a evenimentului, raportul log platformă sau site web etc.
(8) Gestionarea înregistrării creditelor în Registrul naţional unic (RNU) al OAMGMAMR şi eliberării certificatelor pentru membrii OAMGMAMR participanţi la aceste evenimente online intră în atribuţiile filialelor OAMGMAMR în care au fost depuse cererile de creditare.
(9) Pentru a obţine credite EMC, participanţii trebuie să fie prezenţi la minimum 75% din programul manifestării online.
(10) Creditele se vor acorda proporţional cu timpul efectiv de logare a fiecărui participant, din totalul programului manifestării online.
ART. 12
Manifestările ştiinţifice sunt creditate cu respectarea următoarelor reguli:
1.Creditarea meselor rotunde
a) Masa rotundă reprezintă o dezbatere liberă între specialişti pe o temă dată.
b) Creditarea meselor rotunde se face de către comisiile judeţene de educaţie profesională continuă (EPC), care au obligaţia de a transmite CNEPC raportul de desfăşurare a manifestării ştiinţifice în termen de 30 zile de la data desfăşurării acesteia.
c) În cadrul mesei rotunde, grupa de participanţi poate fi formată din maximum 25 de persoane.
d) Pentru o oră de dezbatere se acordă 0,5 credite EMC.
e) Numărul maxim de ore de manifestare ştiinţifică acceptate este de 6 ore.