ASISTENȚII MEDICALI ȘI MUNCA LOR, PAS CU PAS


Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Vâlcea și-a propus să vină, în sprijinul cadrelor de mai sus, cu o serie de informații din legile și regulamentele pe care fiecare dintre acestea trebuie să le respecte, pentru a-și exercita corect și în folosul oamenilor profesia aleasă. Așadar, în paginile tipărite, precum si pe site-ul www.curierul.ro vor apărea informații legislative sau noutăți în domeniul în care asistenții își desfășoară activitatea. Astăzi vom trece în revistă prevederi din OG 144/2008 – privind exercitarea profesiei de asistent medical, această Ordonanță de Guvern putând fi numită, pe bună dreptate, «Biblia asistentului».

 CAPITOLUL V
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 68
(1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale, pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România îşi schimbă denumirea în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, iar Registrul naţional unic al asistenţilor medicali şi moaşelor din România îşi schimbă denumirea în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.
(3) Deţin de drept calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România toţi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali înscrişi până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
ART. 69
Activităţile din domeniul de recunoaştere a calificărilor profesionale de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical dobândite pe teritoriul Uniunii Europene se desfăşoară de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sub îndrumarea şi supravegherea Ministerului Sănătăţii. În acest sens, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România înaintează semestrial Ministerului Sănătăţii rapoarte cu privire la activităţile desfăşurate în domeniul recunoaşterii calificărilor profesionale.
ART. 70
Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, precum şi deciziile Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, care privesc organizarea şi funcţionarea acestuia, se publică de Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 71
După intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, administraţia publică locală, prin consiliile judeţene şi Consiliul Municipiului Bucureşti, poate da în administrare filialelor judeţene şi Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România spaţii corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii, la solicitarea acestora.
ART. 72
(1) Pregătirea asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali se realizează prin următoarele forme de învăţământ:
a) învăţământ universitar;
b) învăţământ sanitar postliceal.
(2) În învăţământul universitar pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali şi postliceal sanitar se pot înscrie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat.
(3) Specializările şi cifrele anuale de şcolarizare pentru şcolile postliceale sanitare de stat şi private acreditate, precum şi pentru facultăţile cu profil medico-farmaceutic uman, pentru facultăţile de asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali, se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
ART. 73
(1) Titularii diplomelor eliberate de şcolile postliceale sanitare care atestă o formare de asistent medical generalist sau asistent medical obstetrică-ginecologie, începută anterior datei de 1 ianuarie 2007, precum şi titularii diplomelor de asistent medical, eliberate de şcolile postliceale sanitare, pot avea acces la studii universitare, cu posibilitatea echivalării studiilor efectuate în învăţământul postliceal sanitar, în condiţiile stabilite de senatele universităţilor, conform reglementărilor în vigoare privind autonomia universitară, în cazul în care sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat.
(2) Absolvenţii învăţământului superior care promovează examenul de licenţă pot urma studii postuniversitare.