„2015, Anul Veteranilor – 70 de ani de la încheierea celui De-Al Doilea Război Mondial”


 „2015, Anul Veteranilor – 70 de ani de la încheierea celui De-Al Doilea Război Mondial”
La 29 aprilie, Ziua Vete­ra­nilor de Război, este prilejul cel mai potrivit pentru a cinsti pre­zenţa între noi a foştilor militari, supravieţuitori ai celui de-al doi­lea Război Mondial de la mijlocul secolului XX. Atâţia câţi mai trăiesc, ei sunt pentru generaţiile mai tinere exemple vii de pa­trio­tism şi dăruire în folosul naţiunii. Acestea au fost şi motivele care l-au determinat pe Regele Carol I, în anul 1902, să atribuie, pen­tru prima dată, calitatea de ve­te­ran de război. Avem, deci, o tra­diţie îndelungată a recunoaşterii de către statul român a calităţii de veteran foştilor combatanţi ai Războiului de Independenţă din 1877-1878 sau ai războaielor mondiale de mai târziu. Aşa cum îi cunoaştem astăzi, veteranii sunt părinţii, bunicii sau străbu­nicii noştri a căror viaţă, înce­pând din frageda tinereţe, a fost marcată profund de participarea la cel De-Al Doilea Război Mon­dial. Includerea în calendarul săr­bătorilor ce au caracter ostă­şesc a unei zile de omagiere a veteranilor de război reprezintă o deosebită recunoaştere pe care cu toţii o datorăm acelora care fie că au făcut din cariera militară profesiunea lor de cre­dinţă, fie că au fost chemaţi sub tricolor ca simpli ostaşi dar, cu siguranţă, cu toţii la vremuri de grele încercări nu au pregetat să-şi facă, cu un înalt simţ al răs­punderii civice, cu înalt pa­trio­tism, datoria faţă de ţară. Cu toţii ne închinăm, în faţa osta­şu­lui român care a luptat cu toată cinstea şi puterea sa, de multe ori rămânând anonim şi modest, dar care nu a ezitat în faţa primejdiei. În acei ani de grele şi grave încleştări, de reale şi cumplite primejdii pentru unita­tea statală, pentru însăşi fiinţa nea­mului nostru, au probat înal­tul patriotism care i-au animat să arate prin fapte nepieritoare de arme că nimic nu poate înfrânge fierbintea voinţă de a ne păstra întreagă şi neştirbită avuţia moş­te­nită de la moşi şi strămoşi. Săr­bătoarea veteranilor de răz­boi se înscrie alături de celelalte sărbători cu specific militar ca un moment emoţional la care participă, sub diferite forme, cei care poartă uniforma militară, lor alăturându-li-se şi alte segmente ale societăţii noastre ca semn al înaltului respect de care se bucură. „Tuturor veteranilor să le dedicăm, de ziua lor, gândurile noastre de aleasă preţuire şi profundă recunoştinţă!”
Florentin DUMAN