Vineri, Consiliul Judeţean umblă la componenţa A.T.O.P.


Finele săptămânii acesteia aduce şedinţa ordinară a legislativului judeţean cu următoarea ordine de zi: Aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 30 martie 2018, Informare privind activitatea desfăşurată de Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea de la ultima şedinţă ordinară şi până în prezent, Informare privind activitatea din trimestrul I 2018 a instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S.C. PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Expo – Nord Oltenia S.A, Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Parc Ind Valcea S.A., Proiect de hotărâre privind Rectificarea Bugetului propriu al judetului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2018, Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiilor Consiliului Judeţean Vâlcea pentru anul 2018 către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia, Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România şi Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică, Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi contribuţia lunară datorată Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti de beneficiarii serviciilor medico-sociale şi/sau de susţinătorii legali ai acestora pentru anul 2018, Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.57 din 31 martie 2017, referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului de Asistenţă Medico–Socială Lădeşti, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judetul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind modificarea, până la data de 1.11.2018, a configuraţiei traseelor judeţene nr. 004, 012, 013, 022, 040, 059 şi 060 cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 87 din 28 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice, faza: „Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie” şi a indicatorilor tehnico–economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 658 Gura Văii – Malu Vartop – Hotarele – Muereasca – Găvăneşti – Mănăstirea Frasinei, km 0+000 – 13+400”, judeţul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 658 Gura Văii – Malu Vârtop – Hotarele – Muereasca – Găvăneşti – Mănăstirea Frăsinei, km 0+000 – 13+400”, judeţul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2018, Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Expo-Nord Oltenia S.A, să declanşeze o nouă procedură de selecţie pentru membrii în Consiliul de Administraţie al societăţii, Proiect de hotărâre privind aprobarea de către Autoritatea publică tutelară a criteriilor de selecţie, a profilului candidatului, profilului consiliului, a matricelor aferente profilului candidatului şi profilului consiliului pentru membrii consiliului de administraţie la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A., Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de selecţie pentru membrii în Consiliul de administraţie la Societatea Expo Nord-Oltenia S.A, Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de selecţie pentru patru membri în Consiliul de administraţie la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A, Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea, Diverse.