Vâlceni, mare atenție: ce trebuie să știți despre OUG nr. 114/2018?


S-a vorbit în ultima vreme, în mass-media, despre Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. Dar câți dintre cei care citiți aceste rânduri cunoașteți în detaliu impactul pe care îl are această Ordonanță, ea fiind publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1116/29.12.2018.
De aceea, în rândurile următoare vă propunem să aflați care sunt măsurile cu incidenţă fiscală stabilite prin ordonanţa de urgenţă amintită.
• introducerea scutirii de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor a persoanelor fizice, pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2028, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
• angajatorii desfăşoară activităţi în sectorul construcţii (activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43 – secţiunea F – Construcţii; domeniile de producere a materialelor de construcţii; activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică);
• cifra de afaceri realizată de angajatori din activităţile menţionate mai sus reprezintă cel puţin 80% din cifra de afaceri totală, calculată cumulat de la începutul anului;
• veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractului individual de muncă de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt cuprinse între 3.000 şi 30.000 lei lunar.
• reducerea cotei contribuţiei de asigurări sociale cu 3,75 puncte procentuale, respectiv de la 25% la 21,25%, pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2028, pentru persoanele fizice care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activitate în sectorul construcţii şi care îndeplinesc condiţiile menţionate mai sus.
De asemenea, această categorie de persoane este asigurată în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuţiei în perioada şi condiţiile menţionate mai sus.
• introducerea tichetelor culturale în categoria avantajelor în bani sau în natură pentru care se datorează impozit pe veniturile din salarii sau asimilate salariilor, dar nu se datorează CAS şi CASS.
• introducerea indemnizaţiilor de hrană şi de vacanţă în categoria avantajelor în bani sau în natură pentru persoanele salarizate potrivit prevederilor Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, pentru care vor datora impozit pe venit, CAS şi CASS.
• modificarea bazei de impozitare pentru calculul contribuţiilor sociale de sănătate declarate de persoanele fizice în Declaraţia unică, astfel: în cazul veniturilor din dobânzi se iau în calcul sumele încasate, iar în cazul veniturilor din dividende – dividendele distribuite şi încasate începând cu anul 2018.
De asemenea, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44/17.01.2019, a fost publicată Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin care au fost reglementate acţiunile de sponsorizare şi/sau de mecenat efectuate de persoanele juridice şi persoanele fizice pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult începând cu 01.04.2019.
La nivel naţional se va organiza „Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”, un registru public care va fi afişat pe site-ul ANAF. Înscrierea în registru se va realiza la solicitarea entităţii cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii, la data depunerii cererii:
• desfăşurarea activităţii în domeniul pentru care entitatea a fost constituită, pe baza declaraţiei pe propria răspundere;
• îndeplinirea tuturor obligaţiilor fiscale declarative prevăzute de lege;
• inexistenţa obligaţiilor fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
• depunerea situaţiilor financiare anuale, prevăzute de lege;
• entitatea nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.
Conform Legii nr. 30/2019, cota de sponsorizare va fi de:
• 3,5% din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice;
• valoarea minimă dintre 0,5% din cifra de afaceri sau 20% din impozitul pe profit datorat;
• până la 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective pentru plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
Persoanele fizice şi juridice vor beneficia de aceste reduceri numai pentru entităţile/unităţile de cult înregistrate în „Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”.
• impozitarea veniturilor din transferul de monedă virtuală (Bitcoin, Ethereum, Bytecoin, Ripple etc.), în sensul încadrării acestora în categoria „Venituri din alte surse”, baza de impozitare fiind câştigul din transferul de monedă virtuală determinat ca diferenţă pozitivă între preţul de vânzare şi preţul de achiziţie.
Câştigul sub nivelul a 200 lei/tranzacţie nu va fi impozitat cu condiţia ca totalul câştigului într-un an fiscal să nu depăşească 600 lei.
Impozitul pe venit se calculează de către contribuabil pe baza declaraţiei unice prin aplicarea cotei de 10% asupra câştigului din transferul de monedă virtuală. Simplificarea procedurii de aplicare a cotei reduse de TVA de 5% asupra bazei de impozitare la livrarea de locuinţe către persoane fizice, ca parte a politicii sociale, în sensul eliminării unor condiţii (au rămas condiţiile referitoare la suprafaţa utilă de până la 120 mp exclusiv anexele gospodăreşti şi valoarea maximă de 450.000 lei, exclusiv TVA).

Posting....