Start de week-end infernal pentru aleșii județului Ședință fluviu la CJ


• aproape 40 de puncte pe ordinea de zi îi așteaptă pe consilieri vineri dimineață

Problemele cu care Vâlcea se luptă zi de zi n-au avut răbdare cu criza politică din sânul Consiliului Județean, așa că, pe măsură ce situa­ția se agrava de la o ședință la alta, la fel se înalță și „muntele” pe care-l au de escaladat membrii legislativului. Pentru ordinara din ianuarie, aproa­pe 40 de puncte vor trebui înfrun­tate iar ținând cont de ritmul de până acum se anunță un autentic maraton pentru vineri dimineață. Iată ordinea de zi: Aprobarea pro­ce­sului verbal al ședinței ordinare a Con­siliului Județean Vâlcea din data de 30 decembrie 2014, Apro­ba­rea proce­su­lui verbal al ședinței extraor­di­nare a Consiliului Jude­țean Vâlcea din data de 6 ianuarie 2015, Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consi­liu­lui Județean Vâlcea din data de 13 ianuarie 2015, Aprobarea proce­su­lui verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 16 ianuarie 2015, Planul Stra­tegic anual referitor la obiecti­vele ce vor fi realizate de Inspec­to­ratul de Politie Județean Vâlcea și indicatorii de performanță minimali pentru anul 2015, Raport de acti­vitate a Societății Parc Ind Vâlcea S. A., pentru perioada 01.06.2014-31.12.2014 și obiective, pe anul 2015, Proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pe anul 2015, Proiect de hotărâre privind solicitarea de retransmitere a sectorului de drum DN 7D (Câineni km. 0+000 – limită județul Argeș km. 31+360), din domeniul public al statului și din adminis­tra­rea Ministerului Transporturilor, în domeniul public al județului Vâlcea și în administrarea Consiliului Jude­țean Vâlcea, precum și declasarea acestuia din categoria drumurilor de interes național, în categoria dru­mu­rilor de interes județean, Proiect de hotărâre privind aprobarea docu­mentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate pentru obiec­tivul de investiții „Consolidare și Re­fa­cere DJ 648, Ionești Olanu -limită județul Olt, km. 8 + 900 – 9 + 470, Proiect de hotărâre privind aproba­rea documentației tehnico-econo­mice, faza Proiect tehnic actualizat, pentru obiectivul de investiții Reabi­li­tare și modernizare DJ 648, Ionești – Olanu- limita județului Olt, km. 0 + 000 – 8+ 900 și construcției două po­duri din beton armat, județul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind darea în administrare, Consiliului Local al Orașului Berbești, județul Vâlcea a unui imobil, situat în Ora­șul Berbești, județul Vâlcea, care apar­ține domeniului privat al jude­țu­lui Vâlcea, Proiect de hotă­râre pri­vind modificarea anexei la Hotă­rârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 103 din 21 decem­brie1999 privind însușirea inventa­ru­lui bunu­rilor care aparțin dome­niu­l­ui public al județului Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind declararea de inte­res public județean a unor bunuri și darea lor în administrarea Muzeului Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, Proiect de hotărâre privind declararea de interes public jude­țean a unui bun și darea lui în administrarea Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea, Proiect de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri care aparțin domeniului public al județu­lui Vâlcea, concesionate Societății Co­merciale CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotă­râre privind revocarea dreptului de folosință gratuită al Societății Cultu­rale „Anton Pann”, Râmnicu Vâlcea, asupra unor spații în suprafață de 41,22 mp, situate la etajul II în imobilul Centrul Militar Județean, din strada Maior V. Popescu nr.8, municipiul Râmnicu Vâlcea, care aparține domeniului public al jude­țului Vâlcea, Proiect de hotărâre pri­vind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Jude­țean Vâlcea și unele instituții pu­blice subordonate acestuia, pentru anul 2015, Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.18 din 26 februarie 2010 privind înființarea Camerei Agricole Județene Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind aprobarea organi­gra­mei și a statului de funcții ale Camerei Agricole Județene Vâlcea, Proiect de hotărâre privind renunța­rea la dreptul de preempțiune refe­ritor la cumpărarea imobilului (te­ren) în suprafață de 2.039,00 mp, situat în perimetrul Sitului arheolo­gic Așezare, sat aparținător Gora­nu, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, cod LMI 2004: VL-I-s-B-09537, Proiect de hotărâre pri­vind aprobarea plății unor contribuții /cotizații ale Consiliului Județean Vâlcea, pentru anul 2015, Proiect de hotărâre privind aprobarea tari­fu­­lui lunar pentru prestarea serviciu­lui de pază de către Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea, Proiect de hotărâre privind stabilirea cuan­tu­mului indemnizației de ședință și a regimului de salarizare a mem­bri­lor Comisiei de Orientare Școlară și Profesională a copiilor, elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Con­si­liului Județean Vâlcea în Comisia de Orientare Școlară și Profe­sio­nală din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educa­țio­nală Vâlcea, Proiect de hotărâre pri­vind desemnarea reprezentantului Con­siliului Județean Vâlcea în Con­siliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea, Proiect de ho­tărâre privind desemnarea repre­zen­­tanților Consiliului Județean Vâlcea în Consiliile de Administrație ale Centrului Școlar pentru Educa­ție Incluzivă Băbeni și Liceului Teh­no­logic Special nr.1 Bistrița, Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Jude­țean Vâlcea în Consiliului de Ad­ministrație al Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea, Proiect de ho­tă­râre privind desemnarea repre­zen­tantului asiguraților în Adunarea Re­prezentanților, organ de condu­ce­re al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezen­tant al Consiliului Județean Vâlcea în Consiliul consultativ al Centrului de Asistenta Medico – Socială Lă­dești, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Con­si­liului Județean Vâlcea în Consiliul de Administrație al Memorialului “Ni­colae Bălcescu”, Proiect de hotă­râre privind numirea Consiliului de Administrație al Memorialului “Nico­lae Bălcescu”, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentan­tu­lui județului Vâlcea în Adunarea Ge­nerală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA Vâlcea”, Pro­iect de hotărâre privind desemna­rea reprezentantului județului Vâl­cea în Adunarea Generală a Aso­cia­ției de Dezvoltare Interco­mu­nitară pentru Serviciul de Salu­bri­zare a Localităților în Județul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Gheorghe Pasat, Vicepreședinte cu atribuții de Președinte, ca reprezentant al Jude­țului Vâlcea în cadrul Consi­liului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, Proiect de hotă­râre privind desemnarea domnului Gheorghe Pasat, Vicepreședinte cu atribuții de Președinte, ca repre­zen­tant al Județului Vâlcea în cadrul Asociației de Dezvoltare Interco­mu­nitară Sud-Vest Oltenia, Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Vâlcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 20 din 14 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, Notă privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Iustin Predescu, Daniela Oteșanu, Marius-Eugen Andronie și Eugen-Costin Mihalache, împotriva Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.117 din 28 noiembrie 2014, Diverse.

Posting....