Sistemplast SA- Convocator Adunare Generală Ordinară a Acționarilor


Subsemnatul Dan Cataranciuc , administrator unic al societății Sistemplast SA  cu sediul in  municipiul Rm. Valcea, judetul Valcea, str. Uzinei nr. 1,

In temeiul:

  • art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare,
  • prevederilor Actului constitutiv al SISTEMPLAST SA

Convoc Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor care va avea loc in data de 03.06.2022, ora 11.00, sau in cazul in care la data menționată mai sus nu vor fi îndeplinite condițiile legale pentru întrunirea adunării, aceasta va avea loc in data de data de 04.06.2022, la sediul societății, la care pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei 20.05.2022, cu urmatoarea Ordine de zi a sedintei:

  1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Administratorului pentru exercitiul financiar al anului 2021.
  2. Prezentarea Raportului auditorului financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii pe anul 2021.
  3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2021.
  4. Aprobarea repartizarii profitului conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2021.
  5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022.
  6. Aprobarea Programului de investitii pentru 2022
  7. Descarcarea de gestiune a administratorului pentru exercitiul financiar 2021.

        La AGOA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta, conform prevederilor legale, personal sau prin reprezentant (in baza imputernicirii speciale sau generale), sau inainte de AGA , prin corespondenta (formularul de vot prin corespondenta).

      Accesul actionarilor,  indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul actionarilor persoane fizice. In cazul persoanelor juridice,  prin simpla proba a identitatii  reprezentantului legal.

Reprezentantii actionarilor – persoane fizice  vor fi identificati pe baza actului de identitate , insotit de imputernicire speciala/generala semnata de catre actionarul pers fizica.

      Reprezentantii actionarilor – persoane juridice, isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate, insotiti in imputernicirea speciala /generala semnata de reprezentantul legal al actionarului pers juridica.

      Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in AGA,  proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.

      Potrivit art 117^1 din L31/1990, unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. 

     Documentele vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, prin grija administratorului, incepand cu data de 09 05 2022. Imputernicirile, Formularul de vot prin corespondenta,  completate si semnate insotite de certificat de inregistrare,  se vor expedia la sediul societatii, cu posta sau prin email, cu semnatura electronica extinsa la adresa adrian.ochia@sistemplast.ro, sau diana.braslasu@uzuc.ro, astfel incat sa fie primit de societate,  cu minim 48 de ore inainte de AGA.

     Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății sau prin email, la adresa: adrian.ochia@sistemplast.ro. sau diana.braslasu@uzuc.ro