Schemă multianuală de sprijin de 900 de milioane lei pentru IMM-uri


CCI Vâlcea informează că Gu­vernul a aprobat un memorandum potrivit căruia Întreprinderile Mici și Mijlocii vor fi sprijinite să-și dezvolte investițiile printr-o nouă schemă multianual[ de ajutor de stat (ajutor individual sau ajutor de minimis), în valoare totală de 900 de milioane de lei, măsură care se încadrează în politicile economico-bugetare și financiare ale statului.
Sprijinul financiar se acordă sub forma unor granturi pentru rambur­sarea cheltuielilor eligibile aferente investițiilor inițiale, în scopul realiză­rii unor obiective de investiții. Potri­vit sursei menționate, schema de ajutor de stat este concepută ca pro­gram multianual, până în anul 2020, cu finanțare de la bugetul de stat, iar selecția beneficiarilor ajuto­rului de stat se face prin înscriere anuală, în limita bugetului alocat prin legea bugetului de stat și cu res­pectarea unor condiții de eligibi­litate. Schema este elaborată pen­tru perioada 2017-2020. Data esti­mată la care va intra în vigoare aceas­tă schemă este luna octom­brie 2016, iar perioada estimată în care se vor efectua plățile ajutorului de stat este 2017-2023. Bugetul total al schemei de ajutor de stat este de 900 de milioane de lei, apro­ximativ 200 de milioane euro, și se acordă pentru credite de anga­jament pentru emiterea de acorduri de finanțare aferente perioadei 2017-2020 și pentru credite buge­tare pentru plata ajutorului de stat în intervalul 2017-2023. Sumele nece­sare derulării acestei scheme vor fi alocate anual, din bugetul de stat, începând cu anul 2017, buge­tul anual maxim al schemei fiind de 225 milioane lei (aproximativ 50 de milioane euro). Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor sub formă de sume nerambursabile, în raport cu cheltuielile eligibile și în limita maximă admisă. Beneficiarul ajuto­ru­lui de stat trebuie să asigure cofi­nanțarea investiției fie prin resurse proprii, fie prin finanțare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.
Administratorii schemelor de ajutor de stat destinate IMM-urilor sunt Oficiile Teritoriale pentru IMM și Cooperație, structuri în subor­dinea Ministerului Economiei, Co­merțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, finanțate prin bugetul ministerului. Schema de ajutor de stat a fost elaborată în baza pre­vederilor OUG nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorga­nizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modifi­carea unor acte normative, a Hotă­rârii Guvernului nr. 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamen­tale pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea mediului de afaceri din România-Orizont 2020 și a legislației naționale și europene în materie de ajutor de stat.

Posting....