Mirajul Oltului, o catastrofă similară Centrului Seaca?


• la nici trei luni de la precedenta intervenție financiară, CJ tocmai a aprobat un împrumut de peste un milion de euro fără să știe când și dacă proiectul va fi vreodată finalizat

Legislativul județului s-a întrunit, ieri dimi­neață, pentru o ședință extraordinară având ca principal punct un proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 5.550.000 lei, pe o perioadă de 10 ani, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.8/2016, privind unele măsuri financiare în vederea fina­lizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare pentru finalizarea proiec­tului „Mirajul Oltului – extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești-Căciulata”.
După cum vă informam și în edițiile precedente, „Mirajul Oltului” este realizat de CJV în parteneriat cu oraşul Călimăneşti şi urmăreşte dotarea staţiunii cu parcuri de agrement, relaxare şi sport, adică un parc acvatic şi un centru de relaxare, în zona centrală a oraşului, pe malul drept al râului Olt, pe o suprafaţă de peste 4.400 de metri pătraţi. Al doilea parc, de la Jiblea, este destinat activi­tăţilor de agrement şi sport şi se află la nivelul DN 7, pe varianta ocolitoare a localităţii, în zona stadionului, pe malul stâng al Oltului (suprafaţă – 13.162 mp.). Prin acest proiect, s-a amenajat şi un debarcader şi deja un vaporaş plimbă turiştii de la Mănăstirea Cozia până în zona Ostrov.
În mai 2016, Consiliul Judeţean a aprobat prelungirea duratei de implementare a proiec­tului „Mirajul Oltului – extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti-Căciulata” până la data de 30 iunie 2016. S-a mai aprobat includerea în lista obiectivelor de investiţii pe anul 2016, cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local a proiectului respectiv şi alocarea sumei de 8,4 milioane de lei (1,9 milioane de euro), inclusiv TVA repre­zentând cheltuielile neeligibile estimate pentru finalizarea proiectului. Valoarea totală a pro­iectului este de 35 milioane de lei, reprezentând costuri eligibile, costuri neeligibile şi TVA. Va­loarea totală eligibilă este de 22,15 milioane de lei, din care 11 milioane de lei – asistenţă neram­bursabilă prin Fondul European de Dez­voltare Regională, 11 milioane de lei – Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti contribuţia la cofi­nan­ţarea cheltuielilor eligibile. Consiliul Jude­ţean Vâlcea asigură suma de 12,83 milioane de lei contribuţia la cofinanţarea cheltuielilor neeligibile. Până la acea dată din valoarea cheltuielilor neeligibile aprobate, de 12,83 milioane de lei a fost plătită suma de 1,14 milioane de lei. Astfel, din valoarea aprobată a cheltuielilor neeligibile se înregistrează o dife­renţă neachitată de 11,69 milioane de lei. Prin urmare, suma de 8,4 milioane de lei, inclusiv TVA reprezentând cheltuielile neeligibile esti­mate pentru finalizarea proiectului nu consti­tuie, în fapt, o alocare financiară suplimentară.
Din păcate, finalizarea proiectului a fost amânată sine die, și, nici măcar conducerea județului nu mai riscă să garanteze că ultima zi din 2016 va fi momentul inaugurării: „Am ajuns să verificăm zilnic dacă ajunge fierul la zincat și dacă se mai mișcă ceva acolo!”, a fost răspunsul șefului CJ în fața întrebărilor referitoare la seriozitatea constructorului.
Povestea proiectului a început la 10 decembrie 2012 a fost semnat contractul de lucrări cu o valoare totală de 20,4 milioane de lei, fără TVA, cu termen de finalizare 11 august 2014. Lucrările aferente obiectului „Parc de sport şi agrement Jiblea” au fost finalizate, ast­fel că în data de 25 august 2015 a fost efec­tuată predarea-primirea obiectului menţionat, întocmindu-se procesul verbal de predare primire nr. 14678, prin care antreprenorul a predat investitorului o parte de lucrare. Pentru obiectul „Parc Acvatic si Centru de Relaxare Călimăneşti”, amplasamentul a fost predat în data de 1 noiembrie 2013, însă lucrările nu au putut fi începute de executant, întrucât a fost necesară revizuirea proiectului tehnic în sensul modificării poziţiei obiectelor în cadrul aceluiaşi amplasament, fără modificări asupra caracte­ris­ticilor tehnice, constructive, structurale şi geo­metrice a obiectelor, ci doar a poziţiei aces­tora pe amplasamentul iniţial din cauza exis­tenţei în vecinătatea amplasamentului a două foraje pentru care legislaţia impune o zonă de protecţie sanitară cu regim sever. Prin actul adiţional nr. 2/28 martie 2014 la contractul de finanţare proiectul tehnic revizuit a fost aprobat de finanţator şi a fost transmis constructorului în data de 25 aprilie 2014 în vederea începerii lucrărilor la obiectul „Parc acvatic şi de relaxare Călimănești”. Lucrările la acest obiect din cadrul obiectivului de investiţii au fost începute de constructor în data de 6 mai 2014 având termen de execuţie 12 luni de la predarea amplasamentului, în conformitate cu graficul de execuţie a lucrărilor din proiectul tehnic revizuit aprobat prin actul adiţional la contractul de finanţare. Astfel, a fost încheiat actul adiţional la contractul de lucrări privind prelungirea terme­nului de execuţie a lucrărilor cu 9 luni, până la data de 11 mai 2015. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul lucrării a sesizat diverse inadvertenţe în adaptarea proiectului tehnic la noua zonă din amplasamentul aprobat şi, pe cale de consecinţă, necorelări între piesele scrise şi piesele desenate, precum şi cantităţi de lucrări insuficiente în listele de cantităţi faţă de cele necesare a se executa, dar şi situaţii determinate de necesitatea respectării condi­ţiilor impuse prin noile avize de racordare la reţelele de utilităţi, care au generat emiterea de dispoziţii de şantier şi execuţia unor lucrări suplimentare fără de care nu se poate realiza proiectul, dar fără modificarea valorii contrac­tului de lucrări. Totodată, în luna iulie 2014 în zonă au căzut precipitaţii abundente, cu o intensitate neobişnuit de mare fată de istoricul zonei, în cantități cu mult mai mari faţă de mediile înregistrate, precipitaţii care au afectat lucrările deja executate la obiectul Parc acvatic şi de relaxare Călimăneşti. Ca urmare a acestora, a fost necesară execuţia unor lucrări suplimentare pentru remedierea deficienţelor apărute, precum şi pentru drenarea apelor de pe amplasamentul lucrării, ce au determinat întârzieri în execuţia lucrărilor contractate. Având în vedere toate aspectele menţionate, a fost încheiat actul adiţional nr. 3 la contractul de lucrări prin care termenul de execuţie a lucrărilor a fost prelungit până la data de 31 octombrie 2015.

Ședință în beznă

Consilierii județeni au avut, ieri dimineață, parte de o surpriză extrem de neplăcută în clipa în care clopoțelul extraordinarei a sunat adunarea. O pană de curent care a afectat centrul Râmnicului a lăsat și turnul județului în beznă, iar toată Vâlcea a putut descoperi astfel cum, în anul de grație 2016, atât Prefectura cât și Consiliul Județean supraviețuiesc fără un generator propriu.