Licitație de miliarde pentru sănătatea vâlcenilor


Marți, 7 iulie, are loc o licitație importantă pentru sănătatea vâlcenilor. Astfel, se va licita pentru serviciile auto (servicii de întreținere, reparaţii şi inspecţii tehnice periodice) cu asigurarea pieselor și accesoriilor pentru autovehicule proprietate a Serviciului de Ambulanță Județean, mărci Volkswagen, Mercedes, Citroen, Fiat, Ford, Dacia, Renault. Codul CPV principal este 50110000-9 Servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe, iar valoarea totală estimată este de 647.047 lei.
Se dorește achiziționarea de servicii de întreținere, reparații şi inspecţii tehnice periodice cu asigurarea pieselor și accesoriilor pentru autosanitarele autovehicule proprietate a Serviciului de Ambulanță Județean Vâlcea, respectiv: lotul 1 pentru autosanitare marca Volkswagen – 18 ambulante; lotul 2 pentru autosanitare marca Mercedes – 8 ambulanțe; lotul 3 pentru autosanitare mărcile Citroen, Fiat, Ford, Dacia, Renault – 30 ambulanțe. Suplimentarea cantităților este condiționată de existența resurselor financiare alocate cu această destinație; valoarea posibilelor suplimentări se va face în conformitate cu art. 165 alin. (1). lit.b) din HG nr. 395/2006 actualizat.
Cum se dovedește capacitatea de exercitare a activității profesionale, inclusiv cerințele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Astfel, trebuie să prezinte documentele justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE. DUAE se va depune, după caz, și de către terțul susținător și subcontractant. Aceste documente trebuie să conțină informații actualizate: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea Sistemul Electronic de Achiziții Publice, evaluării ofertelor, documente valabile la momentul prezentării. Documentele justificative pot fi: certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului – informațiile cuprinse în acesta trebuie să fie reale/actualizate în momentul prezentării (obiectul contractului să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator); certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; autorizația tehnică emisă de RAR – min RAR I și II (eliberată conform pct 1 cap II din Ordinului nr. 2131/2005 cu modificări și completări, emis de Ministerul transporturilor). Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr.98/2016.
Toate documentele vor fi completate și de către ofertantul asociat, subcontractant sau terț sustinător. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta solicita doar completarea DUAE (Document Unic de Achiziții Europene) în locul documentelor solicitate în vederea demonstrării cerințelor de calificare, inclusiv a capacitații de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE va fi configurat de către autoritatea/entitatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Conform art. 173 pct. (1) din Legea 98/2016, se solicita ca operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă ca operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

 

Se verifică și capacitatea tehnică

 

În aplicarea prevederilor de la art. 60(1), litera d din Legea 98/2016, trebuie precizate persoanele ce dețin funcție de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea și finalizarea procedurii de atribuire: manager general – dr. Pădureanu Dan Constantin, director economic – ec. Dumitrescu Constantin, director tehnic – Popa Adrian, consilier juridic – Linte Carmen, achiziții publice – ec. Boșoagă Daniela, Control preventiv – Culeci Loredana, contabilitate – Vâncea Bogdan.
Pentru verificarea capacitații de exercitare a activității tehnice si/sau profesionale a candidaților, inițial se va completa DUAE, urmând ca documentele justificative să fie prezentate la solicitarea autorității contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar. Prestările de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. în cazul în care beneficiarul este un client privat și din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declarație a operatorului economic.