Dezvoltarea antreprenoriatului rural prin promovarea tehnologiilor de deshidratare a legumelor și fructelor


Obiectivul general al acestui proiect derulat de către Fundația Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie este creșterea capacității antreprenoriale a perso­na­lului de conducere și angajaților ex­ploa­tațiilor agricole, a persoanelor din mediul rural care doresc să inițieze o activitate independentă în domeniul valorificării prin tehnologii de deshi­dra­tare a produselor agricole și a celor din flora spontană, concomitent cu sporirea adaptabilității acestora la me­diul economic în schimbare și la pro­vocările globalizării. „În cadrul pro­iec­tului se desfășoară cursuri GRA­TUITE legate de „Deshidratarea legu­me­lor și fructelor”. Cursurile durează o lună de zile pentru fiecare centru în par­te, fiind șase centre de curs. Cursu­rile pentru primele trei centre, Horezu, Nicolae Bălcescu și Bunești, s-au încheiat în luna ianuarie, când s-a realizat, de asemenea, și o vizită de lucru la Stațiunea Câmpulung Go­deni Argeș. Celelalte trei centre, care cons­­tituie a doua serie de cursuri, au început cursurile în luna aprilie. Cur­san­ții beneficiază gratuit de suportul de curs realizat de cei patru lectori și un avantaj în plus îl constituie faptul că transportul până la centrul de des­fășurare li se decontează. În fiecare cen­tru, se realizează demonstrații pe ins­talații de uscare, închiriate pentru a com­bina baza teoretică și cea prac­tică. În luna aprilie, s-au încheiat cur­su­­rile la centrul Frâncești, fiind 54 de persoane înscrise, iar în luna mai au început la centrul Rm. Valcea. Ultimul centru de desfășurare va fi cel de la Brezoi, în luna iunie, și va cuprinde par­ti­cipanți din Brezoi, Malaia, Voi­nea­­sa, Sălătrucel, Perișani și Boi­șoa­ra. Cursanții de la Centrele Frâncești, Rm. Vâlcea și Brezoi vor fi examinați în luna iulie și, tot în aceeași lună, vor avea ocazia să meargă într-o vizită de lucru la o stațiune Pomicolă, așa cum s-a organizat și în cazul primei serii de cursanți. Această vizită va avea drept scop observarea unor echipamente de uscare de dimensiuni mari și va com­­pleta cunoștințele deja dobândite. În­trucât acest sector prezintă noi opor­­­­tu­nități pe piața internă, dar și ex­ter­nă, dorim să oferim suportul celor care sunt la început de drum, prin ur­ma­re toți participanții care do­resc să ini­țieze sau să dezvolte o afa­cere în acest domeniu ni se pot adre­sa pen­tru a putea beneficia de servicii de asis­tență și consultanță. În vede­rea conș­tientizării succesului acestor cursuri, am cuprins rezultatele primei serii în broșurile și pliantele pe care le puteți regăsi la sediul nostru”, ne-a re­latat Raluca Pasăre.