Costi Rădulescu dă democraţia jos din podul CJ!


• prima şedinţă oficială după constituire aduce mai multe voturi pentru diferite consilii şi comisii

Joi, Consiliul Județean Vâlcea se întruneşte în foarte proaspăta sa structură pentru o şedinţă ce are pe ordinea de zi multe puncte cât se poate de interesante, care anticipăm că îi vor surescita până la antagonizare pe neobosiții, bravii și demnii aleși ai vâlcenilor.
În rândurile următoare vă prezentăm, pe larg, ordinea de zi a ședinței care va avea loc mâine la sediul Consiliului Județean Vâlcea:
Aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 31 mai 2016, aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 23 iunie 2016, aprobarea procesului – verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 25 iunie 2016, aprobarea procesului – verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 28 iunie 2016, aprobarea procesului – verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 1 iulie 2016, informare privind activitatea desfăşurată de Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, de la alegerea sa şi până în prezent, informare privind activitatea din trimestrul al II – lea 2016 a instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea, proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, finanţate parţial sau integral din bugetul propriu al judeţului Vâlcea, a Bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, precum şi majorarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2016, Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.229 din 27 noiembrie 2015, privind nivelul taxelor locale şi tarifelor ce se vor aplica în anul 2016, proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale la bugetul propriu al Judeţului Vâlcea în baza prevederilor Legii nr.207/2015, privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean prin curse regulate, în Judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 87 din 28 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul „Roşiile – Bălceşti Liceul Tehnologic Petrache Poenaru“ operatorului de transport rutier S.C.Gigi şi Gena S.R.L, proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul „Dozeşti – Bălceşti Liceul Tehnologic Petrache Poenaru”, operatorului de transport rutier S.C. Gigi şi Gena S.R.L, proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul „Râmnicu Vâlcea – Mihăeşti – S.C. MAXCONF S.R.L. Râmnicu Vâlcea“, operatorului de transport rutier, S.C. NISEMA TRANS S.R.L, proiect de hotărâre privind renunţarea la dreptul de preem­pţiune referitor la cumpărarea imobilului (teren), în suprafaţă de 2744,00 mp, situat în perimetrul sitului arheologic „Aşezare”, ora­şul Călimăneşti, judeţul Vâlcea, identificat în lista monumentelor istorice 2015, cod VL-I-s-B-09521, proiect de hotărâre privind apro­ba­rea Convenţiei pentru elibe­rarea Cardului European pentru Dizabilitate, Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, proiect de hotă­râ­re privind desemnarea reprezen­tan­tului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APAVIL S.A. Râmnicu Vâlcea şi aprobarea Contractului de mandat al acestuia, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului acţionarului unic, judeţul Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea şi aprobarea Contrac­tului de mandat al aces­tu­ia, proiect de hotărâre privind desem­narea reprezentan­tului jude­­ţului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”, proiect de hotărâre privind desem­narea reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea, proiect de hotărâre privind desem­na­rea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, proiect de hotărâre privind modi­fi­carea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Vâlcea, proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant în Comisia jude­țeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenu­rilor.