Continuă trendul ultimilor ani, Natalitatea în scădere, mortalitatea în creștere


• statistică valabilă lunii ianuarie 2015

Evoluția fenomenelor demo­gra­fice înregistrate în luna ianuarie a.c. s-a caracterizat printr-o scă­dere, față de luna cores­punzătoare a anului precedent, a fenomenului natalității cu 13,1 % (-24 născuți-vii) și o creștere a fenomenului mor­talității generale cu 2,1 % (8 de­cese). Sporul natural a fost  ne­gativ în luna ianuarie 2015 (-157 per­soane), la fel ca în luna ianua­rie 2014 (-115 persoane). Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub un an, înregistrate în ianuarie a.c., a fost de două (8,9 copii decedați sub un an la 1000 născuți-vii), rata fiind în creștere față de luna ia­nua­rie 2014, cu 1,2 puncte pro­cen­tuale.
Numărul căsătoriilor înregis­trate în prima lună a anului a fost de 60, mai mare cu 13,2 % (7 că­să­torii) decât în luna ianuarie 2014, iar numărul divorțurilor pro­nun­țate prin hotărâri judecătorești definitive și conform Legii nr. 202/2010 a fost același – 6 di­vorțuri – ca și luna corespun­zătoare a anului precedent. Datele ne-au fost furnizate de conducerea Statisticii Vâlcea.