Consiliul Județean a stabilit nivelul birurilor din 2017


CJ  aprobat nivelul taxelor locale şi tarifelor care se vor aplica în anul 2017 iar potrivit prevederilor din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, impozitele şi taxele locale, majorările de întârziere precum şi amenzile aferente acestora, constituie integral venituri la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. Având în vedere prevederile Codului fiscal, impozitele şi taxele locale, care se încasează ca venituri proprii la bugetul judeţului şi se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean sunt după cum urmează: taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare; alte taxe locale, respectiv taxe pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri deţinute de Consiliul Judeţean Vâlcea, precum şi taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice, vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monu­mentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi alte asemenea, precum şi taxe pentru fotografiere şi filmare în interior. Potrivit prevederilor din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, preşedinţii consiliilor judeţene emit autorizaţii de construire cu avizul primarilor pentru lucrările care se execută pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale, precum şi în extravilanul comunelor ale căror primării nu au organizate structuri de specialitate. În conformitate cu prevederile din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, taxele locale datorate pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire de către preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor comunelor, constituie venit în proporţie de 50% la bugetul local al comunei şi 50% la bugetul local al judeţului. Taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire de către preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, se achită de beneficiar anticipat la casieria unităţii emitente, urmând ca, în termen de 15 zile, să se vireze cota de 50% localităţilor pe raza cărora se execută lucrarea, în baza situaţiei depuse de Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului. Potrivit prevederilor din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, în vederea simplificării procedurii de autorizare în domeniul construcţiilor, în cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean este organizată şi funcţionează structura specializată în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, condusă de arhitectul-şef al judeţului. Potrivit prevederilor din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcţii, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 şi din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, analizarea şi avizarea documentaţiilor necesare emiterii certificatului de urbanism, a autorizaţiilor de construire sau desfiinţare de către structura de specialitate a consiliului judeţean pentru primăriile comunelor, precum şi cele ale oraşelor care nu dispun de structuri de specialitate se fac contra cost, pe bază de convenţie încheiată între primar, în calitate de emitent, şi preşedintele consiliului judeţean.