Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

24 octombrie 2020

Condiții pentru accesarea ultimelor fonduri europene pentru agricultură din acest an


• țăranii cu exploatații agricole de minim 8.000 SO (valoarea producției standard) au posibilitatea să acceseze fonduri europene nerambursabile, de până la două milioane de euro pe proiect, în cadrul submăsurii 4.1 – Investiții în exploatații agricole, din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2020

Pentru a putea accesa banii europeni, solicitanții trebuie să respecte mai multe condiții de eligibilitate, conform Ghidului Solicitantului. Este vital ca înainte de depunerea cererii de finanțare, să identificați, obiectiv, punctajul pe care aceasta îl întrunește și să-l menționați în cererea de finanțare, secțiunea A „Date despre tipul de proiect și beneficiar”. Pentru justificarea condițiilor minime obligatorii specifice proiectului este necesar să prezentați în cadrul Studiului de Fezabilitate toate informațiile concludente în acest sens, iar documentele justificative vor susține aceste informații.
1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentelor de înființare a solicitantului și/sau a verificărilor în ONRC, a certificatelor care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale și sociale prezentate la semnarea contractului, a însușirii obligațiilor și angajamentelor menționate în Declarația F și în urma verificării experților AFIR că sunt îndeplinite cele trei condiții de depunere (a, b sau c, după caz), prezentate la secțiunea 2.1.
2. Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 8.000 SO (valoarea producției standard).
3. Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin submăsura: Investiții în înființarea, extinderea și/ sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluării și respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploatații în viitorul apropiat, și cele pentru depozitarea/ gestionarea adec­vată a gunoiului de grajd în zonele unde această cerință este în curs de aplicare; Investiții în înființarea, extinderea și/ sau moder­ni­zarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de stocare, con­diționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creș­terea valorii adăugate a produselor; Investiții în înființa­rea/în­locuirea plantațiilor pentru strugurii de masă și alte culturi perene; Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 24 luni de la momentul instalării și investiții de conformare cu noi standarde în cazul modernizării exploatațiilor agricole conform art. 17 (6) în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 12 luni de la data la care noul standard a devenit obligatoriu pentru exploatație; Înființare și/ sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități și racordări; Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare, inclusiv autorulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole). Investițiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investițiile în înființarea/modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă); Investiții în înființarea și/sau modernizarea instalațiilor pentru irigații în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, cu condiția ca acestea să reprezinte o componentă secundară într-un proiect de investiții la nivel de fermă; Investiții în producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geo­ter­mală) în cadrul fermei, ca și componentă secundară în cadrul unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu; Investiții în instalații pentru produ­cerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei), ca și component; Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvol­tarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu art 45 (2) (d) din Reg. 1305/ 2013;
4. Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției
Se verifică însușirea de către solicitant în cadrul Declarației F, a punctului privind angajamentul privind asigurarea cofinan­țării, cu obligativitatea ca, înainte de semnarea contractului, să aducă dovada capacității de cofinanțare.
5. Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice
6. Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată în cap. 8.1
Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea existenței bifei cu privire la angajamentul din cadrul Declarației F cu privire la prezentarea documentului de mediu emis de ANPM la momentul contractării și în baza corelării informațiilor din Studiul de Feza­bilitate, cu cele din Certificatul de Urbanism și ulterior, cu cele din documentul emis de Agenția de Protecția Mediului Județeană.
7. În toate cazurile în care proiectul de investiții prevede și investiții în sisteme/echipamente de irigații la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar dacă sunt respectate condițiile specifice menționate în secțiunea „Alte aspecte relevante pentru înțelegerea măsurii”.
Se verifică în baza Avizelor emise de ANAR, ANIF, OUAI corelate cu mențiunile din SF.
8. Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform art 17, alin. 5 din R(UE) nr. 1305/2013)
Se corelează informațiile din Studiul de Fezabilitate, cu cele din documentele emise de APM/DSP/DSVSA județene și din verificările în ONRC care conțin informații cu privire la persoana care s-a instalat pentru prima dată ca tânăr fermier. Data instalării pentru prima dată ca șef de exploatație este data la care tânărul fermier, figurează în ONRC că a preluat controlul efectiv asupra exploatației înregistrată la APIA pe numele solicitantului, ca asociat unic/majoritar și unic administrator al respectivei entități, respectiv, titularul Întreprinderii Familiale (IF-ului).
9. Investițiile necesare adaptării la noi cerințe impuse fermierilor de legislația europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerințe au devenit obligatorii pentru exploatația agricolă (conform art. 17, alin. 6 din R (UE) nr. 1305/2013). Se verifică mențiunile documentelor emise de APM, DSP și DSVSA județene depuse în vederea semnării contractului.
10. Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%; Se verifică informațiile din Studiul de Fezabilitate.
11. Investiția va respecta legislația în vigoare (menționată la capitolul Legături cu alte prevederi legislative din fișa tehnică a măsurii) din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară; Se verifică mențiunile documentelor emise de DSP și DSVSA județene depuse în vederea semnării contractului.
12. Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de patru ori valoa­rea sprijinului solicitat. Se verifică, în baza situațiilor financiare aferente ultimilor trei ani fiscali, dacă profitul net mediu pe ultimii trei ani fiscali, în euro, nu depășește de patru ori valoarea sprijinului solicitat. Cursul euro va fi cursul BNR din ultima zi bancară a anului financiar pentru care se analizează profitul.
13. În cazul procesării la nivel de fermă, materia primă procesată va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) și produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat. Se verifică, în baza mențiunilor din Studiul de fezabilitate referitoare la produsul obținut în urma procesării și în baza Anexei I la Tratat dacă acest produs este inclus în anexă.

Etichete: , ,

Alte articole de la Agricultura