Atenție, apicultori! Noi reguli pentru identificarea stupinelor și stupilor


Ministerul Agriculturii a publicat recent un proiect de lege privind aprobarea Sistemului unitar de identificare al stupinelor și stupilor. Conform documentului pus la dispoziție de către Direcția Agricolă Vâlcea, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
• sistemul unitar de identificare al stupinelor și stupilor reprezintă totalitatea mijloacelor și documentelor utilizate pentru identificarea stupinelor și stupilor;
• panou de identificare al stupinelor – mijloc oficial de identificare al stupinelor pe perioada deplasării în pastoral și/sau în perioada de iernare, după caz, pe care se înscriu următoarele date: numele apicultorului, adresa vetrei permanente, codul stupinei și după caz, în partea inferioară tipul stupinei: elită, multiplicare, producție;
• mijloace pentru identificarea stupilor – pirogravare,vopsire;
• cod de identificare stupină – cod alcătuit din două litere care reprezintă codul județului și patru cifre care reprezintă numărul de ordine al apicultorului de la 0001 la 9999, eliberat de ANZ “Prof. dr. GK Constantinescu “ prin OJZ;
• codul de identificare al stupului este identic cu codul de identificare al stupinei și se inscripționează obligatoriu pe toți stupii declarați;
• familia de albine – unitate biologică alcătuită din albine lucrătoare, matcă, trântori, faguri pentru dezvoltarea și depozitarea hranei, care se află într-un stup;
• stupină/exploatație apicolă – totalitatea familiilor de albine deținute de o persoană, care poate fi amplasată pe o singură vatră sau pe mai multe vetre, în număr variabil. O stupină/exploatație apicolă poate cuprinde echipamente specifice, utilaje și construcții necesare pentru desfășurarea activității apicole;
• stup – echipament apicol, asamblat, care adăpostește familia de albine în perioada de creștere și exploatare și este utilizat atât în stupăritul staționar, cât și în stupăritul pastoral;
• cutie – echipament apicol cu rol de adăpost pentru familia de albine, fiind necesar pentru dezvoltarea acestora, depozitarea rezervelor de hrană, realizarea recoltei, dar și pentru transportul în vederea valorificării culesurilor de producție;
• produse apicole – produsele obținute de la familia de albine ca rezultat al activității acesteia, sub denumirea de miere, polen, păstură, lăptișor de matcă, ceară, propolis, venin de albine;
La data publicării, se abrogă Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 119/2011 pentru aprobarea Sistemul unitar de identificare a stupinelor și stupilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 388 din data de 2 iunie 2011.

Sistemul unitar de identificare al stupinelor și stupilor

Cerințele tehnice de îndeplinit de mijloacele oficiale de identificare ale stupinelor și stupilor, Panoul de identificare al stupinelor: să fie confecționat din material rezistent de cu­loare deschisă; să fie amplasat într-un loc în care este ușor vizibil de la distanță, orientat spre calea de acces exterioară a stupinei, respectiv către drumul de acces; să aibă dimensiuni de minimum 100 cm lungime și minimum 50 cm lățime; datele se înscriu astfel: în partea superioară numele apicultorului, adresa vetrei permanente, în centru codul stupinei și după caz, în partea inferioară tipul stupinei: elită, multiplicare, producție; în afara datelor prevăzute se poate adăuga sigla sau însemnele caracteristice formei de organi­zare din care face parte apicultorul sau sigla/însem­nele caracteristice ale apicultorului;f) caracterele trebuie să aibă dimensiunea minimă de 10 cm, iar culoarea acestora trebuie să fie închisă, astfel încât să fie lizibilă pe fundalul panoului.
Confecționarea panoului de identificare al stupinelor și a mijloacelor de identificare a stupilor se realizează de către apicultor, conform cerințelor tehnice stabilite în prezentul ordin. Mijloacele pentru identificarea stupilor, pirogravarea stupilor: codul de identificare al stupului să se aplice într-un loc în care este ușor vizibil de la distanță; codul de identificare al stupului să fie identic cu codul de identificare al stupinei, se inscripționează obligatoriu pe toți stupii declarați de către apicultorul care solicită cod de stupină, este dispus pe un rând, fiecare cifră sau literă are lățimea de 1 cm și înălțimea de 3 cm; inscripționarea codului de identi­fi­care al stupilor folosind orice metal înroșit electric sau în foc.
Vopsirea stupilor: codul de identificare al stupului să se aplice într-un loc în care este ușor vizibil de la distanță; codul de identificare al stupului să fie identic cu codul de identificare al stupinei, se inscripționează obligatoriu pe toți stupii declarați de către apicultorul care solicită cod de stupină, este dispus pe un rând, fiecare cifră sau literă are lățimea de 1 cm și înălțimea de 3 cm; inscripționarea codului de identificare al stupilor prin vopsirea acestora cu vopsea rezistentă la umiditate și la temperaturile extreme ale mediului ambiant.

Procedura de identificare a stupilor

Toți apicultorii sunt obligați să-și identifice stupii. În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, apicultorii au obligația să își identifice stupii. Apicultorii depun la Oficiul Județean de Zootehnie, denumit în continuare OJZ, cererea de alocare a codurilor de identificare a stupinelor, însoțită de următoarele documente: copie a actului de identitate BI / CI/ Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului/Certificatul de înregistrare fiscală, după caz; copie a adeverinței care atestă proprietatea și numărul familiilor de albine înscrise în registrul agricol la data solicitării acesteia, eliberată de consiliul local; declarația pe proprie răspundere anuală cu numărul de stupi pregătiți pentru iernat.
Codul de identificare al stupinei se face la adresa din buletin, indiferent de locația stupinei sau locațiile stupinelor; în cazul în care un apicultor are stupine în mai multe județe, acesta nu va solicita cod și de la județele unde se află efectiv stupinele, ci numai pe adresa de buletin; apicultorii cu domiciliul în București vor primi codul de stupină de IF-000X, în cerere având obligativitatea să specifice vetrele tuturor stupinelor pe care le dețin.
Cererea prevăzută la alin (1), al cărei model este prezentat în anexa nr.1 poate fi depusă direct la sediile OJZ, prin fax, prin email, prin oficiul poștal cu confirmare de primire. OJZ înregistrează cererile de acordare a codurilor de identificare ale stupinelor depuse de solicitanți, verifică documentele însoțitoare și acordă codurile de identificare. Agenția Națională pentru Zootehnie ”Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, denumita în continuare ANZ, elaborează procedura de lucru și de control privind implementarea prevederilor prezentului act normativ și o aprobă prin decizie a Directorului general.
Apicultorii transmit anual, în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, la ANZ prin OJZ, declarația pe propria răspundere cu numărul de stupi identificați pregătiți pentru iernare; declarația poate fi depusă direct la sediile OJZ sau prin fax, email, oficiul poștal cu confirmare de primire. Apicultorii au obligația de a duce la îndeplinire identificarea stupilor cu respectarea cerințelor tehnice, în maximum 30 zile de la data primirii codului de identificare al stupinei de la OJZ. ANZ prin OJZ verifică, ori de câte ori este cazul, atât evidențele oficiale, cât și stupii existenți la fața locului în stupină, conform procedurii de lucru și de control aprobată prin decizia directorului general al ANZ. Neprezentarea evidențelor oficiale și neidentificarea stupilor și stupinelor se sancționează conform legislației în vigoare.