Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

17 aprilie 2021

Alimentarea cu apă, motiv de gâlceavă în Tomșani


• mai mulți cetățeni acuză administrația locală că a realizat rețele de alimentare cu apă și canalizare care nu funcționează
• primarul Dumitru Pearcu se apără și spune că afirmațiile oamenilor sunt exagerate, iar anumite probleme care într-adevăr au apărut la aceste rețele au fost remediate

În luna ianuarie 2016, un cetă­țean al comunei Tomșani, pe nume Ion Diguță, s-a prezentat la sediul redacției noastre și a formulat o cerere prin care acuza modul superficial în care a fost construită, finalizată și pusă în funcțiune investiția de realizare a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din localitatea sa de domiciliu. Mai mult decât atât, Ion Diguță ne-a precizat și faptul că primarul din Tomșani, Dumitru Pearcu, nu ar fi luat mă­surile necesare pentru corectarea erorilor constructorilor și ar fi recepționat investiția, derulată prin fonduri europene, chiar și cu numeroasele deficiențe.
hartiiÎn rândurile următoare, redăm comunicarea scrisă de numitul Ion Diguță la sediul redacției noastre: „Subsemnatul Diguță Ion, cetățean al comunei Tomșani, sat Băltățeni, județul Vâlcea, formulez prezenta INFORMARE privind „modul” în care a fost finalizată, pusă în func­țiu­ne investiția proiect – sistem in­te­grat de alimentare cu apă și ca­nalizare în comuna Tomșani. Acest sistem integrat, promovat, finanțat, recepționat pus în funcțiune, dar nu­mai scriptic, s-a derulat prin două programe comunitare. PHARE 2005-2009 de preaderare și FEADR-PNDR, Măsura 322, 2007-2013 – Postaderare. Siste­mul fizic nu există și nu func­țio­nează. Firmele constructoare nu au respectat absolut niciun detaliu de execuție din cele prevăzute și nici prevederile Legilor 50/1991 și 10/1995”.

Cazul a ajuns și pe masa judecătorilor din Horezu!

Pe lângă această cerere scrisă, Ion Diguță a lăsat la sediul redacției noastre și copii xerox după două hotărâri ale Judecătoriei Horezu în dosare ce au avut ca obiect disputele dintre cetățenii ne­mulțumiți de felul în care s-a reali­zat lucrarea de alimentare cu apă și canalizare și administrația locală. Prima hotărâre vine în dosarul 1424/241/2015, rezultată în urma ședinței din camera de consiliu la data de 18 noiembrie 2015 (jude­că­tor de cameră preliminară Ion Bî­gioi). Cea de-a doua hotărâre vine în dosarul 1649/241/2015, rezul­ta­tă în urma ședinței din camera de consiliu la data de 21 decembrie 2015 (judecător de cameră preli­mi­nară Mirabela Magda Diaconeasa).
Pentru a rezuma cele arătate în copiile xerox ale acestor înscri­suri, din primul document cităm sec­­vențial: „(…) Admite plângerea petenților Boșa Vasile, domiciliat în comuna Tomșani, sat Foleștii de Sus, județul Vâlcea și Diguță Ion, domiciliat în comuna Tomșani, sat Băltățeni, județul Vâlcea în contra­dic­toriu cu intimații (…) Primăria co­munei Tomșani, județul Vâlcea. Des­ființează Ordonanța din 30.06.2015 în dosar 1498/P/2014, ale Parchetului Horezu și trimite cauza la Parchetul Horezu pentru a se completa urmărirea penală cons­tând în audierea petenților (…) pentru a se clarifica ce lucrări au fost efectuate, ce sume de bani au fost achitate și se va verifica în con­cret, pentru fiecare persoană în parte, dacă s-au eliberat sau nu fac­turi de lucrări, chitanțe de plată. Se va solicita intimatei Primăria co­mu­nei Tomșani să depună urmă­toa­rele documente: contract de fi­nan­țare C32204084400018/26.06.2009, contractul de executare lucrări în­cheiat între Comuna Tomșani (Pri­mă­rie) cu executantul lucrărilor, pro­cesul verbal de recepție de ter­minare lucrări nr. 219/11.11.2011, Anexa 1 și Anexa 2 de la procesul verbal de recepție finală, procesul verbal de predare-primire a lucră­rilor executate, urmând ca pe baza acestora și a documentației de exe­cuție, proceselor verbale de re­cepție lucrări etc., printr-o expertiză tehnică (construcții) să stabilească lucrările executate de intimate, calitatea acestora, valoarea aces­tora, plata acestora și pe baza do­cu­mentelor contabile să se sta­bi­lească dacă au fost achitate lucrări neefectuate sau nerecepționate sau fără documente justificative. Se va administra orice probă ne­ce­sară stabilirii adevărului în cauză. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare în sumă de 70 lei rămân în sarcina statului. Definitivă. (…)”.
Din minuta încheierii penale a celui de-al doilea dosar, cităm sec­vențial: „Admite plângerea formu­lată de petenții Diguță Ion, domi­ciliat în comuna Tomșani, județul Vâlcea și Boșea Vasile, domiciliat în comuna Tomșani, județul Vâl­cea, în contradictoriu cu intimații Pearcu Dumitru, domiciliat în co­muna Tomșani, județul Vâlcea (…) împotriva soluției de clasare a cauzei dispusă prin ordonanța din 17.08.2015 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu în dosarul nr. 511/P/2015. În baza art. 341 alin. 6 lit. B C.pr.pen., desfiin­țează soluția de clasare a cauzei dispusă prin ordonanța din 17.08.2015 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu în dosarul nr. 511/P/2015 și trimite cau­za la procuror pentru a com­pleta urmărirea penală. În baza art. 275 alin.3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. (…)”.

Punctul de vedere al primarului Dumitru Pearcu

Contactat pe această temă, Dumitru Pearcu ne-a declarat că acuzațiile care i se aduc de către anumiți cetățeni sunt exagerate. Primarul comunei Tomșani ne-a mai precizat că rețelele de ali­men­tare cu apă și canalizare func­țio­nează și, chiar dacă în trecut au mai apărut anumite probleme teh­nice, acestea au fost deja re­me­diate. „Sunt acuzații exagerate ale acelor oameni care au venit la redacția dvs. Nu aveam cum să recepționăm o lucrare care fizic nu există, așa cum susțin acei oameni care v-au căutat. Nu vă dați seama ce ar însemna dacă spusele dum­nea­lor ar fi adevărate!? Că au mai apărut probleme legate de func­ționalitatea rețelei de apă este cu totul altă poveste. Au mai apărut, așa este, dar le-am remediat”.
Edilul din Tomșani ne-a trimis și punctul său de vedere, apărut și în alte publicații, care au scris despre nemulțumirile unora dintre cetățenii comunei legate de ali­men­tarea cu apă și canalizare. Prin cele declarate, Dumitru Pearcu dezminte o altă acuzație care i se aduce, cum că ar fi accesat de două ori fonduri europene pentru aceeași lucrare. În continuare, redăm opiniei publice și acest punct de vedere al primarului Pearcu: „În comuna Tomșani, ju­dețul Vâlcea, în cei 26 de ani, au fost accesate o singură dată fon­duri pentru imple­men­tarea unui sis­tem de alimentare cu apă și ca­na­lizare ape menajere. Totul s-a desfășurat printr-un proiect finanțat cu fonduri nerambursabile, indife­rent de proveniența acestora, gu­vernamentale sau europene, atât preaderare, cât și postaderare (SAPARD, PHARE, FEADR, OG 7, OG 28 sau altele). În cadrul acestui proiect, nu au fost finanțate ra­corduri și branșamente individuale pentru cetățeni, pentru nici una dintre cele două rețele (apă și ca­na­lizare). Ca urmare a faptului că în formularea plângerilor lor, cei doi pe­tenți au săvârșit mai multe in­fracțiuni, prin care denigrează ima­ginea Primăriei Tomșani ca insti­tu­ție publică, dar și pe a mea, în ca­litate de conducător al admin­istrației publice locale, am sesizat organele de cercetare penală, care urmează să analizeze cazul și să decidă în consecință”.
Nota redacției: Facem pre­ci­zarea că primarul Dumitru Pearcu ne-a invitat în localitatea sa pentru a vedea care este stadiul de func­țio­nalitate a celor două rețele, ali­men­tare cu apă, respectiv canali­zare. Însă, din motive legate de timp, până în acest moment nu am ajuns în comuna Tomșani pentru a vedea la fața locului dacă situația ce ne-a fost prezentată de către Ion Diguță se confirmă sau nu!

Alte articole de la Politică și Administrație