Afectat de problemele copiilor cu dizabilităţi, deputatul Mazilu declară: „Educația este un drept fundamental”


„Copiii cu dizabilităţi rămân cea mai discriminată categorie a popu­laţiei şi cea mai profund afectată de acest fenomen. Din acest motiv, am decis să susţin o declaraţie politică în plenul Camerei Deputaţilor şi să identific câteva soluţii pentru îmbu­nă­tăţirea vieţii acestor copii”, a de­cla­rat Dan Mazilu. Iată declaraţia deputatului UNPR: „V-ați întrebat vreo­dată cât de dificil îi este unui copil cu dizabilități să frecventeze școlile normale sau de masă, în condițiile în care singurele facilități disponibile pentru el sunt, eventual, o rampă la intrare și repartizarea într-o sală de clasă situată la par­terul unității de învățământ? Poate că nu. Dar despre ce li se întâmplă și prin ce trec acești copii care au mari dificultăți să ajungă la cabine­tele școlare de specialitate situate la etajele superioare ale școlilor fără platforme mobile sau lifturi? Majori­tatea românilor nu își pun astfel de întrebări, deși aceste probleme există în jurul nostru. Vreau să ridic, astăzi, în fața dumneavoastră, aceas­tă chestiune a incluziunii sociale, care, din păcate, nu se mai prezintă, de ceva vreme, ca un proces continuu. Iar cei mai afectați dintre noi rămân copiii ale căror drepturi primordiale sunt încălcate, de multe ori, și fără rea – voință, din necunoaștere, sărăcie sau nepă­sare. Din aceste motive, țin să vă rea­mintesc că educația este un drept fundamental al omului. Toți copiii trebuie să aibă dreptul la o edu­cație gratuită şi de calitate, ce permite fiecăruia să acumuleze cunoștințele necesare pentru a face față tuturor provocărilor societății. Ea contribuie la păstrarea valorilor, stă la baza învățării de-a lungul vieții, creează încredere, te face mai independent și, totodată, conș­ti­ent de drepturile și posibilitățile proprii. Educația îl învață pe orice individ cum să se comporte în calitate de cetățean responsabil şi informat. Astăzi, alături de concep­tul de educație integrată îl regăsim și pe cel de educație incluzivă, care are la bază principiul dreptului egal la educație pentru toți copiii, indi­ferent de mediul social sau cultural din care provin, religie, etnie, limbă vorbită sau condițiile economice în care trăiesc. Educația incluzivă pre­supune un proces permanent de îm­bunătățire a instituției școlare, având ca scop exploatarea resur­selor existente, mai ales a resur­selor umane, pentru a susține parti­ciparea la procesul de învățământ a tuturor elevilor din cadrul unei co­munități. În mod fericit, se și aplică, însă nu unitar și continuu. Educația persoanelor cu handicap s-a rea­lizat o lungă perioadă de timp, cu precădere, în forme segregate, ca educație specială, separată de cea obișnuită. Se consideră că numai în unitățile de educație specială pot fi create condițiile propice, din punct de vedere material, al pregătirii per­so­nalului, al dezvoltării unor proce­duri și standarde specifice, în vede­rea satisfacerii cerințelor educative speciale ale copiilor cu diferite tipuri de deficiențe. În ultimele decenii, s-a demonstrat că opțiunile integrării și incluziunii copiilor cu deficiențe în învățământul obișnuit prezintă mul­tiple avantaje pentru atingerea obiec­tivului egalizării șanselor. Și totuși, la nivelul societății, predo­mină încă modelul medical bazat pe înțelegerea oricărei dificultăți ca o problemă de sănătate și concepția de milă și compasiune, determinate de componența valorii muncii so­ciale, ca domeniu important în va­lori­zarea oricărei persoane. Adică o formă de discriminare pozitivă. Ne­ce­sitatea adoptării unor noi regle­mentări și proceduri specifice pri­vind accesul egal la educație, evaluările finale și certificarea ele­vilor cu cerințe educaționale spe­ciale, incluși în învățământul general obligatoriu, ar trebui să ne preocupe mai mult. Vă întrebați de ce spun asta. Pentru că, spre exemplu, subiectele evaluărilor sunt unice la nivel național și nu țin cont de adaptările curriculare de care a beneficiat această categorie de elevi. Și asta e o altă formă de discriminare, mai ales în condițiile în care legislația le permite cadrelor didactice să opereze modificări curriculare pentru copiii cu diza­bilități, aspecte particulare de care nu se ține cont la examenele finale. Personal, consider că mai indicat ar fi un set centralizat de programe adaptate pentru fiecare materie și clasă, în funcție de principalele tipuri de dizabilități ale copiilor, mai ales în condițiile în care prea puțini profesori beneficiază de formare specială; învățământul secundar fiind văduvit aproape total de astfel de cadre didactice. Nu este sufi­cient să afirmăm la nivel instituțional sau individual că dorim o societate unde incluziunea socială să fie un proces continuu. Consider că atât noi, Legislativul, cât și Executivul trebuie să acționăm pentru îmbună­tățirea vieții acestor copii și să eliminăm, pe cât posibil, neajun­su­rile de care se izbesc în societate”.