„Parlamentul” Râmnicului se întrunește în ședință


În ultima zi de mai, consilierii locali ai Râmnicului sunt convocați la ședința ordinară aferentă lunii care se încheie. Fără să fie superstițios, edilul Mircia Gutău i-a convocat pe consilieri într-o ședință care va debuta la ora 13.00. Așa cum ne-am obișnuit, ordinarele din mandatul lui Mircia Gutău au foarte multe puncte pe ordinea de zi. Nici cea aferentă lunii mai nu face rabat de la această regulă nescrisă, atenției consilierilor fiindu-le expuse nu mai puțin de 33 de puncte.

Ordinea de zi a ședinței

1. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pe anul 2017.
2. Raport și proiect de hotărâre privind efectuare plăți din bugetul local.
3. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare iluminat public faleza râu Olănești”.
4. Raport și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ETA SA.
5. Raport și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea PIEȚE PREST SA.
6. Raport și proiect de hotărâre privind retragerea municipiului Râmnicu Vâlcea din cadrul Asocia­ției „Handbal Club Municipal” Râmnicu Vâlcea.
7. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării pro­ce­durii de expropriere a imobilelor – construcții și terenuri, afectate de realizarea obiectivului de investiții „Arteră de legătură între bulevardul Nicolae Bălcescu și bulevardul Ti­ne­retului, inclusiv rampele afe­ren­te pasajului suprateran, refacere și completare”.
8. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexelor nr. 3 și 8 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat de interes local.
9. Raport și proiect de hotărâre privind acceptarea donației unor rețele edilitare.
10. Raport și proiect de hotă­râre privind inventarierea unor imo­bile-terenuri cu destinația de drum public.
11. Raport și proiect de hotă­râre privind inventarierea unui imo­bil-teren situat în strada Râureni nr.194, având destinația de teren de sport.
12. Raport și proiect de hotă­râre privind aprobarea chiriei nomi­nale pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii situate în blo­curile ANL 1 – ANL14.
13. Raport și proiect de hotă­râre privind prelungirea duratei de transmitere în folosință a spațiului în suprafață de 66,80 m.p. situat în incinta Căminului Cultural Goranu către Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea.
14. Raport și proiect de hotă­râre privind demararea procedurilor de achiziție a unui imobil-teren, în suprafață de 927 m.p.
15. Raport și proiect de hotă­râre privind demararea procedurilor de achiziție a unui imobil-teren, în suprafață de 794 m.p.
16. Raport și proiect de hotă­râre privind transmiterea unor bu­nuri în administrare către Sport Club Municipal Rm.Vâlcea.
17. Raport și proiect de hotă­râre privind exprimarea acordului Consiliului Local pentru desfășu­ra­rea exercițiului militar multinațional „Saber Guardian 17”.
18. Raport și proiect de hotă­râre privind exprimarea acordului municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar majoritar al So­cietății Apavil SA, cu privire la achi­ziționarea de servicii juridice de con­sultanță, asistență și repre­zen­tare a societății.
19. Raport și proiect de hotă­râre privind modificarea Regula­men­tului de organizare și funcțio­nare a Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotă­rârea Consiliului Local nr. 311/199 din 29.11.2016.
20. Raport și proiect de hotă­râre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 175/63/2016 re­fe­ritoare la stabilirea destinației unor spații din incinta Pieței Cen­trale.
21. Raport și proiect de hotă­râre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 01.06.2017.
22. Raport și proiect de hotă­râre privind participarea Municipi­u­lui Râmnicu Vâlcea la organizarea unui eveniment sportiv.
23. Raport și proiect de hotă­râre referitor la actualizarea „Regu­lamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local, Ca­pitolul 67 «Cultură, recreere, religie»”.
24. Raport și proiect de hotă­râre privind inventarierea unei su­pra­fețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia, strada Matei Basarab nr. 21.
25. Raport și proiect de hotărâre privind inventarierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia, Calea lui Traian nr.181.
26. Raport și proiect de hotă­râre privind inventarierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia, strada Rapsodiei nr.12.
27. Raport și proiect de hotă­râre privind aprobarea documen­tației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și RLU „Amplasare locuințe colective D+P+5-6E – parțial penthouse și spații libere la parter – bdul Dem Rădulescu nr.41”, inves­titor Dumitrescu Constantin.
28. Raport și proiect de hotă­râre privind aprobarea documen­tației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și RLU „Construire locuințe 4 locuințe individuale P+M – strada Ostroveni nr.37”, investitor SC Mondosoft Astech SRL.
29. Raport și proiect de hotă­râre privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului privind documentația PUZ „Dealul Malului”.
30. Raport și proiect de hotă­râre privind modificarea și comple­tarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27/2011, așa cum a fost modificată prin hotărârea nr.57/2011.
31. Raport și proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu către Asociația „Mămici din Vâlcea”.
32. Raport și proiect de hotă­râre privind modificarea organigra­mei și a statului de funcții ale Teatrului municipal „Ariel” Râmnicu Vâlcea.
33. Raport și proiect de hotă­râre privind aprobarea participării a 2 (doi) consilieri locali la Seminarul LIFE Platform Meeting on Climate Action in Urban Areas organizat de Convenția Primarilor.