ASISTENȚII MEDICALI ȘI MUNCA LOR, PAS CU PAS


Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Vâlcea și-a propus să vină, în sprijinul cadrelor de mai sus, cu o serie de informații din legile și regulamentele pe care fiecare dintre aceștia trebuie să le respecte, pentru a-și exercita corect și în folosul oamenilor profesia aleasă. Așadar, în paginile tipărite, precum si pe site-ul www.curierul.ro vor apărea informații legislative sau noutăți în domeniul în care asistenții își desfășoară activitatea. Astăzi vom trece în revistă prevederi din OG 144/2008 – privind exercitarea profesiei de asistent medical, această Ordonanță de Guvern putând fi numită, pe bună dreptate, «Biblia asistentului».

CAPITOLUL III Organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

SECŢIUNEA a 5-a
Organizarea la nivel teritorial şi naţional

Paragraful 2
Organizarea la nivel naţional
ART. 51
(1) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este format din toţi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali înscrişi în filialele judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
(2) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România are personalitate juridică, patrimoniu şi buget proprii. În bugetul propriu sunt cuprinse şi contribuţiile filialelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în cotă fixă de 25% din cuantumul cotizaţiilor lunare încasate. Patrimoniul poate fi folosit în condiţiile legii şi în activităţi producătoare de venituri, înfiinţare de asociaţii, fundaţii, unităţi de învăţământ.
(3) Organele de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, la nivel naţional, sunt:
a) Consiliul naţional;
b) Biroul executiv;
c) preşedintele.
(4) Organele de conducere prevăzute la alin. (3) îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.
ART. 52 *** Abrogat
ART. 53
(1) Consiliul naţional este alcătuit din preşedinţii fiecărei filiale judeţene, respectiv ai filialei municipiului Bucureşti şi reprezentantul autorităţii de stat.
(2) Consiliul naţional este legal constituit în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu majoritate simplă de voturi.
(3) Consiliul naţional se întruneşte în sesiuni trimestriale şi extraordinare.
(4) Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România adoptă Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
ART. 54
Activitatea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este coordonată, între sesiunile Consiliului naţional, de Biroul executiv.
ART. 55
(1) Biroul executiv al Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România asigură activitatea permanentă a acestuia, conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Biroul executiv al Consiliului naţional este alcătuit din preşedinte, preşedintele de onoare*), 4 vicepreşedinţi şi un secretar naţional, aleşi prin vot secret de membrii Consiliului naţional din rândul acestora.
(3) *** Abrogat
*) Conform art. IV din Legea nr. 278/2015 (#M5), sintagma „preşedinte de onoare” se elimină.
ART. 56
(1) Biroul executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, precum şi organele de conducere ale filialelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti se subordonează din punct de vedere ierarhic Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. Hotărârile Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptate în conformitate cu dispoziţiile legale, sunt obligatorii atât pentru membrii filialelor judeţene, cât şi pentru Biroul executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, precum şi pentru organele de conducere ale filialelor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
(2) Incompatibilităţile funcţiilor de conducere din structurile Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu funcţiile de conducere din alte organizaţii sau asociaţii se stabilesc prin Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
(3) Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România care exercită funcţii de conducere şi care nu îşi îndeplinesc cu demnitate responsabilităţile funcţiei sau se află într-o stare de incompatibilitate, la propunerea Biroului executiv, vor fi suspendaţi din funcţie de Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
(4) Procedura de sesizare şi soluţionare a cauzelor, precum şi procedura de suplinire a funcţiei de conducere rămasă vacantă se stabilesc prin Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
ART. 57
(1) Alegerile la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti şi la nivel naţional se desfăşoară la date diferite pentru fiecare dintre organele de conducere prevăzute la art. 48 şi 51, o dată la 5 ani. Alegerile se organizează în maximum 6 luni de la data expirării mandatului organelor de conducere în funcţie, potrivit Regulamentului electoral elaborat de Biroul executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi aprobat de Consiliul naţional.
(2) În cazul vacantării funcţiei alese prin demisie sau incapacitatea exercitării acesteia, se vor organiza alegeri pentru funcţia respectivă în termen de 90 de zile, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
ART. 58
Veniturile Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se constituie din următoarele surse, obţinute în condiţiile legii:
a) taxe de înscriere;
b) cotizaţii lunare ale membrilor;
c) donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice ori juridice, potrivit legii;
d) fonduri rezultate din diferite taxe pentru manifestări ştiinţifice, în condiţiile legii;
e) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice şi juridice, inclusiv din organizarea de cursuri şi alte forme de educaţie continuă;
f) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;
g) drepturi editoriale, publicitate în publicaţiile editate de organizaţie;
h) alte surse, inclusiv cele prevăzute la 51 alin. (2), cu respectarea prevederilor legale.
ART. 59
(1) Neplata cotizaţiei datorate de membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pe o perioadă de 6 luni se sancţionează cu suspendarea calităţii de membru până la plata cotizaţiei datorate. În cazul întârzierii plăţii cotizaţiei peste termenul de 6 luni, se aplică majorări de întârziere în cuantum stabilit prin hotărâre a Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, conform prevederilor legale.
(2) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se aplică de biroul consiliului judeţean al filialei respective.
ART. 60 *** Abrogat
ART. 61 *** Abrogat