ASISTENȚII MEDICALI ȘI MUNCA LOR, PAS CU PAS


Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Vâlcea și-a propus să vină, în sprijinul cadrelor de mai sus, cu o serie de informații din legile și regulamentele pe care fiecare dintre aceștia trebuie să le respecte, pentru a-și exercita corect și în folosul oamenilor profesia aleasă. Așadar, în paginile tipărite, precum si pe site-ul www.curierul.ro vor apărea informații legislative sau noutăți în domeniul în care asistenții își desfășoară activitatea. Astăzi vom trece în revistă prevederi din OG 144/2008 – privind exercitarea profesiei de asistent medical, această Ordonanță de Guvern putând fi numită, pe bună dreptate, «Biblia asistentului».

CAPITOLUL III Organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

SECŢIUNEA a 7-a
Răspunderea disciplinară a organelor de conducere la nivel teritorial şi naţional
ART. 66^1

Membrii aleşi în funcţiile de conducere prevăzute la art. 48 şi art. 51 alin. (3) care nu respectă prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, ale statutului, precum şi hotărârile Consiliului naţional sau deciziile Biroului executiv ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se sancţionează disciplinar.
ART. 66^2
(1) Sancţiunile disciplinare aplicate în situaţiile prevăzute la art. 66^1 sunt următoarele:
a) avertisment scris;
b) suspendarea din funcţia de conducere, de la o lună la un an;
c) revocarea din funcţia de conducere.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) se aplică de către Biroul executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
(3) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se aplică de către Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
ART. 66^3
(1) Neplata cotizaţiei datorate de filialele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pe o perioadă de 3 luni consecutiv se sancţionează cu suspendarea din funcţie a preşedintelui filialei, prin decizie a Biroului executiv, până la plata integrală a sumei datorate.
(2) Pe perioada suspendării preşedintelui filialei, atribuţiile acestuia sunt preluate de un vicepreşedinte al biroului consiliului filialei, desemnat de către Biroul executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
(3) Neplata cotizaţiei datorate peste termenul de 6 luni atrage revocarea din funcţie a membrilor biroului consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, prin hotărâre a Consiliului naţional.
(4) Ridicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se pune în aplicare prin decizie a Biroului executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
(5) Ridicarea sancţiunii prevăzute la alin. (3) se pune în aplicare prin hotărâre a Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
ART. 66^4
Răspunderea disciplinară a organelor de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, la nivel teritorial şi naţional, nu exclude răspunderea civilă, contravenţională, penală sau materială, după caz, potrivit legii.
ART. 66^5
(1) Contestaţiile împotriva sancţiunii prevăzute la art. 66^2 alin. (1) lit. a) se adresează Biroului executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii.
(2) Sancţiunile prevăzute la art. 66^2 alin. (1) lit. b) şi c) pot fi contestate la instanţele judecătoreşti în a cărei circumscripţie teritorială îşi desfăşoară activitatea persoana sancţionată, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii.
ART. 66^6
Procedura privind desfăşurarea anchetei disciplinare, constatarea abaterii disciplinare, aplicarea şi prescripţia sancţiunilor disciplinare se stabileşte prin Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
ART. 66^7
Unităţile sanitare sau cele de medicină legală au obligaţia de a pune la dispoziţia comisiilor de etică şi deontologie documentele medicale solicitate, precum şi orice alte date şi informaţii necesare soluţionării cauzei.