Schimbări majore aduse acordării plăților în agricultură


Conform Direcției Agricole Vâlcea, amendamentele făcute la Ordonanța 3 din 2015 privind acordarea plăților în agricultură s-au dezbătut în procedură de urgență, ieri, 6 mai, la Camera Deputaților. Iată cum arată Raportul Co­mi­siei de agricultură, în care au fost inserate amendamentele făcute la Ordonanța 3/2015 care stabilește schemele de plăți în agricultură: Pentru clarificarea statului de fermier activ s-a modificat articolul 6, alineatul (4): pentru a dovedi calitatea de fermier activ fermierii persoane juridice care în anul anterior de plată au beneficiat de plăţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 euro sunt înregistraţi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu activitate agricolă. În cazul în care nu reiese activitatea agricolă, trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la alin. (5) lit. a) sau b).

Asociațiile vor putea cere subvenții cu acordul membrilor

Pentru ca asociațiile să poată încasa subvenții s-a modificat articolul 7: asociaţia crescătorilor de animale, pe baza unui tabel centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plată de către asociaţie, datele de identificare, codul de identificare al exploataţiei zootehnice din Registrul Naţional al Exploata­ţiil­or, numărul de animale şi suprafaţa care revine pe fiecare membru al asociaţiei proporţional cu numărul de animale deţinute şi hotărârea adunării generale a asociaţilor privind utilizarea fondurilor; după un an de graţie asociaţiile prevă­zute la lit.a) constituite în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii se vor transforma în grupuri de producători sau cooperative agricole conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
La articolul 7 se introduce un nou alineat, alineatul (2¹), cu următorul cuprins:
(2¹) În cazul pajiştilor permanente deţinute, în calitate de proprietari, de către formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, păşunilor şi fâneţelor, obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzeşeşti nedivizate, com­po­sesorate, obşti de cumpărare, păduri grănicereşti, păduri urbariale, cooperative, alte comunităţi şi forme asociative cu diferite denumiri, menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agri­cole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului nr. 18/1991, benefi­cia­rii plăţilor pot fi: forma asociativă de proprietate, pe baza unui tabel centralizator care cuprinde acordul fiecărui mem­bru deţinător de animale privind depunerea cererii unice de plată de către forma asociativă, datele de identificare, codul de identificare al exploataţiei zootehnice din Registrul Naţio­nal al Exploataţiilor, numărul de animale pe fiecare membru al formei asociative şi hotărârea adunării generale a asocia­ţilor privind utilizarea fondurilor; membrii formei asociative de proprietate care asigură încărcătura cu animale pentru supra­faţa deţinută în proprietate. Dovada utilizării legale a acestor suprafeţe de pajişti de către fiecare membru al formei aso­ciative de proprietate o constituie copia titlului de pro­prietate al formei asociative şi centralizatorul care cuprinde acordul, datele de identificare, codul de identificare al exploa­taţiei zootehnice din Registrul Naţional al Exploataţiilor, numărul de animale deţinute de fiecare membru, precum şi suprafeţele repartizate membrilor de către forma asociativă şi hotărârea adunării generale a asociaţilor privind utilizarea fondurilor.

Exclusă obligativitatea identificării terenului pe baza cadastrului

Articolul 8, alin.1, litera s a fost schimbat în sensul limpezirii sintagmei identificare fără echivoc, dar din cuprinsul lui a fost eliminat paragraful care spune că începând din 2018 identificarea tuturor parcelelor agricole se face obligatoriu pe baza datelor cadastrale.
s) să identifice, să declare, să delimiteze şi să localizeze fără echivoc parcelele agricole utilizate în aplicaţia electro­nică GIS, pusă la dispoziţie de către APIA, care permite pre­lu­crarea datelor spaţiale şi alfanumerice privind suprafeţele declarate şi să utilizeze datele cadastrale disponibile. La același articol se face precizarea că fermierii pot depune cererea unică de plată, fără penalități, până la 15 iunie. La articolul 34 s-a introdus alineatul (5), care explică cum se face delimitarea blocurilor fizice.
(5) Ghidul Informativ privind Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole – LPIS – se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi aplicabile schemelor de plăţi directe, se impune ca acestea să fie incluse in acelaşi ordin. Este necesară apro­barea acestuia prin ordin al ministrului, pentru clari­fica­rea modului de delimitare a blocurilor fizice şi dezvoltării rurale.

Amendamente respinse

Potrivit aceluiași raport, Camera Deputaților a respins amendamentele legate de sintagma utilizarea legală a terenului, deputații au înlocuit-o cu termenul utilizare: utilizarea legală a terenului înseamnă utilizarea pe bază de documente legale pentru activităţi agricole a suprafeţei de teren agricol din cadrul exploataţiei aflate la dispoziţia fermierului pe tot parcursul anului de cerere. De asemenea, deputații au adăugat la articolul 8 un paragraf în care se spune că programul de cadastru se realizează din fonduri europene și de la bugetul de stat.

Posting....