Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

28 septembrie 2020

Procedura de restituire a taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule


Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274/12.04.2016, a fost publicat Ordinul comun al mi­nis­trului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 682/1154/2016 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.
Potrivit prevederilor actului normativ menţionat mai sus, contribuabilul care a achitat taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule poate solicita restituirea acesteia şi a dobânzilor calculate până la data plăţii integrale prin depunerea, la organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a unei cereri al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 din or­din. Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul ban­car în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului.
Cererea de restituire trebuie să fie depusă în cadrul termenului legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire. Data la care a luat naştere dreptul la restituire este data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 pentru modifica­rea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.
Astfel, cererea trebuie depusă la organul fiscal la care persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere sunt înregistrate ca plătitori de impozite şi taxe, ori la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi au domiciliul fiscal persoanele fizice.
La cererea de restituire se anexează următoarele docu­mente:  actul de identitate al persoanei fizice/al reprezentan­tu­lui persoanei juridice, împreună cu împuternicirea dată aces­tuia, în copie; documentul care atestă plata taxei speciale, a taxei pe poluare sau a taxei pentru emisiile poluante (în lipsa acestui document, verificarea plăţii se face în baza informaţiilor deţinute de organul fiscal); copia cărţii de identitate a vehicu­lului şi a certificatul de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora.
Cererea de restituire, însoţită de documentele menţionate mai sus poate fi depusă la registratura organului fiscal competent sau poate fi transmisă prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Termenul prevăzut pentru soluţionarea cererilor de restituire este de 45 de zile.
Atenţie! Cererea de restituire va fi respinsă dacă contri­buabilii nu deţin documentul care atestă plata, în copie sau în original, iar plata nu poate fi identificată. Totodată, respingerea va fi decisă şi în situaţiile în care nu se vor anexa cererii docu­mentele necesare sau dacă nu se va indica un cont bancar pentru plata sumei.
Graficul tranşelor anuale aprobate la restituire, întocmit de organul fiscal, va cuprinde, în mod obligatoriu, perioada de resti­tuire pentru fiecare tranşă anuală, precum şi cuantumul acestora.
Conform prevederilor legale, perioada de restituire pentru fiecare tranşă anuală din grafic va fi: pentru prima tranşă anuală: luna următoare datei emiterii deciziei de soluţionare a cererii de restituire;pentru următoarele tranşe anuale: pentru cererile de restituire depuse în primul semestru al fiecărui an: luna aprilie a fiecăruia dintre următorii patru ani; pentru cererile de restituire depuse în cel de-al doilea semestru al fiecărui an: luna noiembrie a fiecăruia dintre următorii patru ani.
Atenţie! După stabilirea graficului tranşelor anuale de restituire, o copie a acestuia şi decizia de soluţionare a cererii vor fi comunicate solicitanţilor.

Etichete: , ,

Alte articole de la Actualitate