Postul de secretar al comunei Oteșani e liber


Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Oteşani. Candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau administrative;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
• studii postuniversitare sau master absolvite în administraţie publică, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 24 august, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:
• copia actului de identitate;
• formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
• copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
• copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
• cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
• adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
• declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374.112.726.