Noul an școlar pune accentul pe învățământul dual


Tinerii cu vârsta de până la 23 de ani, care au absolvit cel puțin învățământul gimnazial și care do­resc să obțină o calificare profe­sională s-au putut înscrie, în sesiu­nea de toamnă – care tocmai s-a încheiat, în sistemul de învă­țământ profesional dual, organizat în parteneriat cu operatori economici. Școlarizarea are o durată de trei ani și include stagii de practică în cadrul companiilor economice partenere. Elevii beneficiază de bursă lunară de 200 de lei, precum și de bursă suplimentară, transport, cazare și masă asigurate de operatorii economici în mod gratuit.
Pentru anul școlar 2017-2018, la nivel național, sunt 3.509 locuri organizate în 127 de clase. În se­siu­nea de vară au fost admiși pen­tru aceste locuri de școlarizare 1.774 de elevi, iar pentru sesiunea de toamnă sunt disponibile 1.735 de locuri.
Premierul Mihai Tudose susține dezvoltarea învăță­mântului dual, sprijind cererile venite din partea agenților economici, care au nevoie de personal bine pregătit. Cele mai solicitate calificări din oferta educa­țio­nală pentru anul școlar 2017-2018 sunt cele de mecanic auto, con­fecționer produse textile, opera­tor mașini cu comandă numerică, strungar, sudor, brutar-patiser, co­mer­ciant-vânzător.

La Colegiul de Silvicultură, Prima clasă de învățământ dual, din toamnă

Din această toamnă, pentru prima dată în județul Vâlcea, la Co­le­giul de Silvicultură şi Protecţia Me­diului, va funcţiona o clasă de în­văţământ dual. Un operator econo­mic din județul nostru a fost cel care a solicitat înfiinţarea unei clase în domeniul mecanică, pentru două calificări profesionale: mecanic auto – 10 locuri; mecanic utilaje şi instalaţii în industrie – 10 locuri.
Durata şcolarizării este de 3 ani, iar elevii care vor urma cursurile clasei de învăţământ dual vor primi o bursă de 400 lei pe lună (200 lei din fonduri publice şi 200 lei de la agentul economic). Operatorul economic va asigura şi echipa­mentul de lucru, echipamentul de protecţie, transportul la şi de la locul de practică, cheltuielile pentru exa­minări, de medicina muncii şi ana­lize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică.
Învăţământul dual pentru ni­velul 3 de calificare, conform Ca­drului naţional al calificărilor, este organizat după clasa a VIII-a, ca parte a învăţământului secundar superior. Conform Metodologiei de organizare a învăţământului dual, au acces la programele de pre­gă­tire, în mod gratuit şi persoanele în vârstă de maxim 26 de ani, absol­vente ale învăţământului obliga­toriu, care au întrerupt studiile.

Mai multe informații despre această formă de studiu

Învăţământul dual, reglementat prin Ordonanța de Urgență nr. 81/2016, este o formă de organi­zare a învăţământului profesional şi tehnic cu următoarele caracteristici specifice:
• este organizat la inițiativa operatorilor economici interesați, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică;
• asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;
• operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;
• facilitează implicarea operato­rilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere.
Învăţământul dual se organi­zează în unităţi de învăţământ de stat, particulare sau confesionale autorizate sau acreditate, în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulţi operatori economici sau asocia­ţie/consorţiu de operatori econo­mici/clustere, unitatea de învă­ţământ şi unitatea administrativ-te­ri­torială pe raza căreia se află uni­ta­tea şcolară şi prin care se stabilesc condiţiile de colaborare, drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi costurile asumate de parteneri.

25 de elevi în clasă

La această formă de învăță­mânt, clasa cuprinde, în medie, 25 de elevi, dar nu mai puţin de 20 şi nu mai mult de 30. Pregătirea practică de specialitate (instruire practică şi laborator tehnologic) se desfăşoară pe grupe de minimum 10 elevi şi maximum 15 elevi. Cla­sele din învăţământul dual pot fi constituite din maximum trei grupe cu calificări diferite. Absolvenții aces­tei forme de învățământ vor dobândi cunoștințe, deprinderi și competențe care le vor permite să ocupe locuri de muncă specifice calificărilor profesionale de nivel 3, 4 și 5 conform Cadrului național al calificărilor. Pregătirea profesională se realizează la operatorii econo­mici parteneri ai instituțiilor de învă­țământ, pe baza unor contracte individuale de pregătire practică. Ei se obligă să asigure cadrul necesar și tutori de practică pentru acești elevi. Operatorii economici vor be­neficia de facilități la plata taxelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetelor fondurilor speciale.
Potrivit metodologiei de admi­tere în acest tip de învățământ, agenții economici sunt și cei care vor stabili criteriile de admitere. Aceștia pot cere probe supli­men­tare care să verifice cunoștințele dobândite de elevi în gimnaziu sau să testeze abilitățile candidaților. Admiterea se poate face și fără probe suplimentare. În funcție de modalitatea aleasă de unitatea școlară, se stabilește și cum se cal­culează media de admitere. Astfel, la unitățile la care nu se susțin probe suplimentare, media de ad­mitere va reprezenta media pon­de­rată între rezultatul evaluării națio­nale, care va însemna 80%, și mediile din gimnaziu, care vor reprezenta 20%. În cazul în care se organizează evaluarea elevilor, media de admitere este formată din media de la evaluarea națională și mediile din liceu, care reprezintă 70%, alături de notele probelor suplimentare, care vor reprezenta 30%. Datele ne-au fost furnizate de către Andra Bică (foto), inspector școlar general al județului Vâlcea.