În primele patru luni ale anului, Casa de Pensii Vâlcea a soluționat 1799 de dosare pentru ajutoarele de deces


• valoarea totală a sprijinului în perioada 1 ianuarie – 30 aprilie a fost de 4225354 lei
Situația ajutoarelor de deces plătite de către Casa Județeană de Pensii Vâlcea arată că, de la începutul anului 2015 și până la finele lui aprilie, nu mai puțin de 1799 de ajutoare de deces au fost direcționate către familiile îndurerate. Pe luni, februarie și martie au adus 478 și 474 cazuri, în vreme ce, în aprilie, au fost consemnate doar 382. Totalul plăților pentru 2015 a atins 4225354 lei pentru toate cele patru categorii acoperite de către subordonații lui Gabriel Andreescu: persoane fizice, dosare stat, dosare agricultori și dosare IOVR. De adăugat este că, în sistemul public de pensii, în afara pensiilor, se poate acorda şi un ajutor de deces, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau unui membru al familiei unuia dintre aceştia (care nu era asigurat ori pensionar la data decesului). În sensul acordării acestui ajutor, membrii de familie sunt consideraţi:soţul/soţia; copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial ori cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate; părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi. Dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces. În situaţia în care membrul de familie decedat era un copil inapt pentru muncă, în vârstă de peste 18 ani, ajutorul de deces se acordă cu condiţia prezentării unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă cauza care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia. În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achită unei singure persoane, care dovedeşte cu documente că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz:soţul supravieţuitor;copilul; părintele;tutorele;curatorul;oricare altă persoană. Dovada că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces se face cu înscrisuri doveditoare în acest sens, inclusiv cu declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ajutorului de deces. Prin excepţie, oricare altă persoană în afară de soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele sau curatorul poate să facă dovada cheltuielilor atât prin înscrisuri doveditoare, cât şi prin declaraţie pe propria răspundere autentificată.
Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces:cerere pentru acordarea ajutorului de deces; certificat de deces (original şi copie); act de identitate al solicitantului (original şi copie); acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie); dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie); act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original); adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original). Pentru anul 2015, cuantumul ajutorului de deces este de 2415 lei.