În luna august va fi concursul pentru secretar nou al comunei Voineasa


Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Voineasa, judeţul Vâlcea. Candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
• studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 2 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 9 august, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:
• copia actului de identitate;
• formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
• copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
• copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
• cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
• adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
• declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.