Fonduri masive pentru pădurile primăriilor


Ministerul Agriculturii a publicat pe propriul site un proiect de Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” care constă în acordarea de plăți compensatorii pentru pierderile de venit și costurile suplimentare rezultate din depășirea cerințelor obligatorii prevăzute de legislația națională în domeniul silvic sau dreptul intern relevant ca urmare a angajamentelor voluntare încheiate de beneficiarii schemei.
Beneficiarii schemei sunt: Unitățile administrativ-teritoriale care au în proprietate publică sau privată terenuri forestiere; Persoanele fizice și juridice care au în proprietate privată terenuri forestiere; Asociații între beneficiarii precizați anterior.
Pentru a fi eligibili în cadrul schemei, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să fie proprietarii suprafețelor de teren forestier localizate pe teritoriul României pentru care se solicită sprijin în cadrul schemei; să se angajeze că mențin angajamentul de silvomediu pentru o perioadă de cinci ani, de la data semnării acestuia; să se angajeze că respectă cerințele specifice pachetelor de silvomediu pentru care aplică; să dețină contract de administrare sau prestări servicii silvice cu un ocol silvic autorizat pentru suprafețele de teren forestier pentru care se solicită sprijin în cadrul schemei; să participe în cadrul angajamentului cu toată suprafața de teren forestier deținută de acesta într-o unitate de producție și/sau protecție.
Schema nu se aplică beneficiarilor precizați dacă aceștia se află, după caz, în următoarele situații: Sunt întreprinderi aflate în dificultate, în sensul definiției precizate la art. 5 lit. aa); Împotriva lor a fost emisă o decizie de recuperare definitivă a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost executată.
Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplică beneficiarilor persoane fizice și celor din categoria unităților administrativ teritoriale de nivel LAU 2 (comune, orașe, municipii), precum și formelor asociative ale acestora.
Fac obiectul aplicării schemei terenurile forestiere, cu excepția suprafețelor încadrate în tipul I funcțional (T I), cu condiția ca terenurile destinate împăduririi sau reîmpăduririi să nu reprezinte mai mult de 15% din suprafața angajată.
Suprafața minimă pentru care se încheie angajamentul este de 100 ha. Suprafețele care fac obiectul angajamentului trebuie identificate în format electronic. Suprafața trebuie să facă parte dintr+un amenajament silvic în vigoare. Amenajamentul se consideră a fi în vigoare după ce a fost avizat procesul verbal al conferinței a II+a de amenajare, act ce semnifică începerea perioadei de aplicare a amenajamentului.
Sprijinul acordat în cadrul schemei este de tip compensatoriu. Sprijinul se acordă anual ca sumă fixă pe hectar de teren forestier, constând în costurile standard precizate la art.12 și reprezintă o compen­sație pentru pierderile de venit și costurile suplimentare suportate de deținătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de cinci ani. În cadrul schemei, sunt compensate două tipuri de angajamente, ale căror cerințe specifice sunt încadrate în pachetele precizate la art. 4, alin. (2).
Intensitatea ajutorului public nerambursabil acordat în baza prezentei scheme este de 100% din totalul costurilor eligibile, dar nu mai mult de 200 Euro pe ha și pe an.
Valorile plăților compensatorii acordate sunt următoarele: 25 euro pe an și pe hectar pentru suprafața angajată în cadrul Pachetului 1, 103 euro pe an și pe hectar pentru suprafața anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2.
Pentru suprafața cuprinsă între 100 și 500 de ha se va acorda 100% din valoarea plății compensatorii, iar pentru suprafețe mai mari de 500 ha se aplică degresivitatea sprijinului financiar, astfel că nivelul plăților va fi ajustat după cum urmează: pentru supra­fața cuprinsă între 500,01 ha și 1000 ha se va acorda 75% din valoarea plății/plăților compensatorii, pentru suprafața cuprinsă între 1000,01 ha și 5000 ha se va acorda 50% din valoarea plății/plăților compensatorii, pentru suprafața mai mare de 5000 ha se va acorda 35% din valoarea plății/plăților compensatorii.
Beneficiarii definiți la art. 6 depun la APIA o singură cerere de sprijin în cadrul unei sesiuni de depunere a cererilor de sprijin, cerere întocmită conform modelului prevăzut ca anexă la ghidul solicitantului.
Selecția cererilor de sprijin va fi realizată pe baza principiilor, criteriilor de selecție și, după caz, a criteriilor de departajare a cererilor de sprijin cu punctaj egal, cu ierarhizare după punctajul obținut, cu încadrarea în alocarea disponibilă.