E nevoie de administrator public al județului


Consiliul Judeţean Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de conducere, temporar vacantă, de administrator public. Pentru a ocupa postul contractual, o persoană interesată trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
• are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
• cunoaște limba română, scris și vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exercițiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
• studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echi­va­lentă în domeniul ştiinţelor administrative/economice/ juridice/inginereşti;
• vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de administrator public;
• experienţă în management: minimum 3 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 11 iulie, ora 11.00 – proba scrisă; 14 iulie, ora 12.00 – proba interviu. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, din Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu, nr. 1, județul Vâlcea, la numărul de telefon 0250.732.901, interior 121 sau 112.