După apariţia administratorului public: Costi rămâne cu tăiatul panglicilor şi pupatul babelor?


• preşedintele CJ se scutură de nenumărate responsabilităţi şi griji pentru următorii ani

Vineri, legislativul judeţului a votat proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Re­gu­la­mentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al CJ Valcea. Noutatea abso­lută vine din apariţia funcţiei de administrator public. Gurile rele şi liberale anunţau de mult planul liderului Rădulescu de a scăpa de majoritatea responsabilităţilor şi grijilor postului prin crearea acestei poziţii.
Administratorul public reprezintă o funcţie spe­cifică administraţiei publice locale, scopul introducerii funcţiei de administrator public a fost acela de a profesionaliza administraţia locală prin îmbunătăţirea şi fluidizarea sistemului de furnizare a serviciilor către cetăţeni, de a gestiona un proces continuu de situaţii în vederea satisfacerii interesului public al unei anu­mite comunităţi. La nivelul comunităţilor locale, ad­ministratorul public, preşedintele consiliului jude­ţean şi consiliul judeţean creează cadrul adecvat iden­tifi­cării problemelor şi propunerii de soluţii pentru re­me­dierea acestora prin elaborarea şi imple­men­tarea unor planuri de acţiuni locale.

Ce atribuții va avea administratorul public al județului?

Delegarea prin act administrativ a unora dintre atribuţiile pe care le are preşedintele consiliului jude­ţean, în scopul eficientizării activităţii consiliului jude­ţean în relaţia cu cetăţenii poate contribui la consoli­darea eforturilor privind reforma în administraţie, Prezenţa administratorului public se conturează ca o necesitate a managementului public modern în contextul separării palierului politic de cel executiv. Cadrul legislativ oferit de art.113 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare permite preşedinţilor consiliilor judeţene să angajeze, în baza unui contract de management, un administrator public cu atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes judeţean. Prin delegare, el poate exercita calitatea de ordonator principal de credite. Administratorul public poate fi angajat la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, cu aprobarea consiliului judeţean ca urmare a unui concurs.

Președintele numește/demite administratorul public

Numirea şi eliberarea din funcţie a adminis­tra­torului public sunt realizate de către preşedintele consiliului judeţean pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice aprobate de consiliul judeţean. În funcţie de complexitatea atribuţiilor delegate, admi­nis­tratorul public poate coordona, organiza şi ges­tiona activităţile din cadrul consiliului judeţean. El participă şi este consultat în procesul de alocare a resurselor materiale, umane, informaţionale, finan­ciare în vederea realizării indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contractul de management.

Posting....