Concursul de la Spitalul Horezu, la sfârșitul lunii


Într-una din edițiile anterioare ale ziarului nostru a apărut un articol conținând date eronate privind un concurs organizat de Spitalul Orăşenesc Horezu. În realitate, unitatea sanitară din Horezu organizează concursul pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de infirmieră, în cadrul Compartimentului Neurologie. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, persoana candidată trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
nivel studii – liceu; curs de infirmieră organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau curs de infirmieră organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia Generală Resurse Umane şi Certificare; fără condiţii de vechime. Concursul se va desfășura conform calendarului următor: 15 martie, ora 12.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 22 martie, ora 09.00 – proba scrisă; 26 martie, ora 11.00 – interviu.