Bădele, în fruntea Camerei Agricole


• Eugenia Bădele, un specialist cu mare experiență în domeniul agricol, vine în fruntea Camerei pentru următoarele șase luni

Consilierii județeni vor vota luni un proiect de hotărâre pri­vind exercitarea cu caracter tem­po­rar, pentru o perioadă de șase luni, a funcției publice de conducere de Director executiv al Camerei Agri­cole Județene Vâlcea, de către Eugenia Bădele, consilier, gradul pro­fesional superior. Instituția a fost în­ființată în baza H.G. nr. 1609/16.12.2009 – privind înfiin­ța­rea camerelor agricole județene, prin reorganizarea oficiilor de con­sultanță agricolă județene, aflate în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă și a Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr 18/28.02.2010 – privind înființarea Camerei Agricole a județului Vâl­cea prin reorganizarea Oficiului Județean de Consultanță Agricolă Vâlcea. C.A.J. Vâlcea este o ins­ti­tuție publică descentralizată, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Vâlcea și în coordonarea tehnico-metodologică a Agenției Naționale de Consultanță Agricolă, finanțată din venituri pro­prii și subvenții de la bugetul de stat. Între atribuţiile C.A.J. Vâlcea intră: elaborează planul judeţean de servicii de consultanţă agricolă, cu consultarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, şi asigură aplicarea acestuia; întocmeşte planul judeţean de formare pro­fe­sională, pe baza solicitărilor şi a prognozelor, cu consultarea Agen­ţiei Naţionale de Consultanţă Agri­colă; furnizează formare profe­sio­nală de specialitate, în colaborare cu instituţiile specializate, publice sau private; asigură informare şi con­sultanţă agricolă pentru lucră­to­rii din domeniile agriculturii şi co­nexe; sprijină organizarea şi conso­li­darea formelor asociative şi a fili­e­relor pe produs; asigură asistenţa teh­nică de specialitate tuturor per­soa­nelor care desfăşoară activităţi în domeniile agricole şi conexe în apli­carea tehnologiilor agricole mo­derne şi a metodelor noi de condu­cere a fermelor; susţine şi asigură activitatea de inovare în domeniul asistenţei tehnice acordate agricul­to­rilor şi identifică noi surse de finanţare; asigură asistenţă tehnică la întocmirea documentaţiei privind accesarea fondurilor europene, acor­darea de sprijin financiar din fonduri naţionale sau europene; organizează seminare, simpo­zi­oa­ne, târguri, expoziţii şi manifestări ştiinţifice de profil; se implică în promovarea produselor şi serviciilor din domeniile agriculturii şi conexe, inclusiv a produselor locale şi a celor ecologice; colaborează cu instituţiile din domeniul cercetării agricole în scopul creşterii compe­titivităţii agriculturii și cercetării aplicative; implementează standar­de­le minime de calitate şi stan­dar­dele minime de cost pentru ser­viciile publice descentralizate; con­tribuie la elaborarea actelor norma­tive sectoriale, a strategiilor si pla­nu­rilor specifice domeniilor de com­petenţă, cu consultarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă; organizează un sistem informa­ţio­nal prin activităţi de editare, multi­plicare, difuzare de materiale de specialitate, realizarea de filme, emisiuni radio-tv şi a altor materiale audiovizuale şi prin utilizarea mijloacelor electronice de comuni­care;îndeplineşte alte atribuţii, la propunerea fermierilor, cu apro­ba­rea Consiliului Judeţean Vâlcea.
Principalele activităţi realizate sunt: loturi demonstrative, demons­tra­ţii practice, organizarea de se­minarii, simpozioane, dezbateri, mese rotunde pe teme de specia­litate, organizarea şi participarea la expoziţii, târguri şi concursuri cu te­matică agricolă, elaborarea de pro­iecte model pentru exploataţii agri­cole şi de proiecte pentru investiţii în agricultură cu finanţare din pro­grame naţionale şi europene, cur­suri de calificare pentru producătorii agricoli, cursuri de instruire şi per­fecţionare pentru producătorii agri­coli şi specialişti, editarea, tipărirea şi distribuirea de cărţi, reviste, broşuri, pliante, filme şi alte mate­riale audio-vizuale de specialitate. C.A.J. Vâlcea organizează cursuri de calificare în meseria de apicultor pentru care a obţinut autorizarea Con­­siliului Naţional pentru Forma­rea Profesională a Adulţilor. Spe­cia­liştii C.A.J. Vâlcea mai desfăşoară o serie de activităţi în colaborare cu alte instituţii cu responsabilităţi în agri­cultură (D.A.D.R., A.P.I.A., O.J.A.R.Z., D.A.C.L., O.S.P.A.) C.A.J. Vâlcea întocmeşte planuri de afaceri pentru măsurile operaţio­nale din cadrul PNDR 2007-2013 şi asistă solicitanţii până la semnarea contractului de finanţare cu APDRP şi pe toată durata implementării proiectelor. În cadrul C.A.J. Vâlcea îşi desfăşoară activitatea 16 an­ga­jaţi, din care opt specialişti asigură asistenţa zonală pe raza judeţului.