Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

4 iulie 2020

ANAF a publicat și partea a treia din Lista Rușinii


144.829 de contribuabili mici şi instituţii publice, cu restanţe mai mari de 10.000 lei la 31.03.2016, înregistrează obligaţii fiscale totale de 77,11 miliarde de lei, din care 19% (14,65 miliarde de lei) sunt arierate recuperabile, iar 81% (62,46 miliarde de lei) reprezintă arierate nerecuperabile. În catego­ria arierate nerecuperabile se îns­criu obligațiile fiscale pentru care diferite constrângeri legale opresc ANAF de la inițierea sau continua­rea măsurilor de executare silită. Din aceasta categorie fac parte: obligațiile fiscale ale contribuabililor pentru care s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei (Legea nr. 85/2014 privind procedurile de pre­venire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările și completările ulte­rioare); obligațiile fiscale ale contri­buabililor pentru care s-a instituit administrarea specială; obligațiile fiscale ale contribuabililor pentru care executarea silită este suspen­dată conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de proce­dură fiscală, cu modificările și com­pletările ulterioare; obligațiile fiscale ale contribuabililor pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate fără venituri sau bunuri urmăribile, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu mo­dificările şi completările ulterioare.
44,2% (6,47 miliarde de lei) din totalul arieratelor recuperabile ale micilor contribuabili reprezintă arie­rate certe, pentru care există cert­i­tu­­dinea recuperării, la data publi­cării prezentei. Arieratele pentru re­cuperarea cărora ANAF a întreprins unele măsuri de colectare dar, din cauza diverselor procedurii admi­nis­trative, stingerea lor este amâ­nată, intră în categoria “arieratelor incerte”. Aceste arierate pot fi: crean­ţele fiscale pentru care s-a formulat contestaţie; creanţele fis­cale pentru care ANAF a solicitat deschiderea procedurii de insol­venţă; creanţele fiscale stabilite prin estimarea bazei de impunere de către inspecţia fiscală; creanţele fiscale ale contribuabililor pe care ANAF i-a declarat inactivi; creanţele fiscale stabilite prin decizii de impunere din oficiu. Denumirile con­tri­buabililor sunt preluate direct din evi­dentele Oficiului Național al Re­gistrului Comerțului sau din docu­mentele oficiale de înființare ale acestora, așa cum au fost declarate de debitori). Sunt exceptate de la publicare obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, cele a căror executare este suspendată și cele care au termene de plată stabilite în planul de reorganizare judiciară.
De asemenea, sunt exceptați de la publicare contribuabilii ale că­ror obligații fiscale restante înscrise în certificatul de atestare fiscală sunt mai mici sau egale cu suma de rambursat/restituit. Începând cu anul 2016, contribuabilii mari și mijlocii aflaţi în insolvenţă au fost reîncadrați în categoria micilor contribuabili.

Etichete: , ,

Alte articole de la Finante publice